Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oczyszczanie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego

 

Kłobuck, dnia 23.04.2024 r.

PZD-BZ.254.12.2024

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

 

Przedmiot zamówienia

Oczyszczanie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego.

 

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonych do zaproszenia przedmiarach robót.

 

Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć formularz ofertowy, oświadczenia oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączone przedmiary robót.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej i opieczętowanej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 29.04.2024 r. do godz. 1100 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić tytuł zadania: „Oczyszczanie rowów wzdłuż dróg wojewódzkich” - nie otwierać przed dniem 29.04.2024 r. do godz. 1100”.

 

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

PDFProjekt Umowy.pdf (70,56KB)
PDFPrzedmiar.pdf (469,19KB)
PDFZaproszenie do złożenia ofert.pdf (439,19KB)
PDFZestawienie załączników.pdf (44,57KB)
 

 

Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Kłobucku

mgr inż. Andrzej Kucharczyk

_____________________

Kierownik Zamawiającego