Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowsko urzędnicze - referent administracyjny w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni.

Kłobuck, 08.04.2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ogłasza nabór na wole stanowisko  urzędnicze:

Referent administracyjny w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni - 1 etat

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Kłobucku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1)  wykształcenie średnie

2) staż pracy co najmniej 1 rok

3) obywatelstwo:

 • polskie lub
 • Unii Europejskiej (dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), lub
 • innych państw (dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

4)  pełna zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1) znajomość ustaw:

- o drogach publicznych i związanych z nią rozporządzeń,

- prawo budowlane,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- o samorządzie powiatowym.

2) znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi edytora teksu i arkusza  kalkulacyjnego
3) znajomość terenu powiatu kłobuckiego,

4) prawo jazdy kat. B,  

5) obsługa urządzeń biurowych,

6) umiejętność pracy w zespole,

7) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referent administracyjny w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni  :

 1. Prowadzenie ewidencji magazynowej materiałów na obowiązujących kartotekach magazynowych, wydawanie materiałów, wystawianie dowodu rozchodowego.
 2. Prowadzenie dokumentacji na przedmioty nietrwałe w użytkowaniu wg obowiązującej instrukcji.
 3. Pozliczanie paliw na jednostkach sprzętowo-transportowych wraz z przestrzeganiem terminów przeglądów technicznych pojazdów będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego.
 4. Wypisywanie kart drogowych, prowadzenie raportów pracy sprzętu oraz miesięczne ich rozliczanie w kartach eksploatacyjnych.
 5. Rozliczanie miesięczne samochodów i sprzętu z ilości pobranego i zużytego paliwa oraz miesięczne rozliczanie kosztów eksploatacji.
 6. Przyjmowanie dokumentów najmu pracy sprzętu na Akcji Zimowej i wpisywanie do dziennika pracy sprzętu.
 7. Prowadzenie ewidencji kart przeglądów obiektów mostowych.
 8. Prowadzenie ewidencji oraz opisywanie rachunków i faktur.
 9. Prowadzenie ewidencji obecności w pracy pracowników Obwodu Drogowego, indywidualnych kart czasu pracy, grafików i zestawień godzinowych oraz przekazywanie tej dokumentacji do komórki kadrowej Zarządu.
 10. Obsługa kadrowo-socjalna pracowników Obwodu Drogowego w porozumieniu z komórką kadrową Zarządu .
 11. Zaopatrywanie i wydawanie pracownikom Obwodu należne posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące i ich rozliczanie.
 12. Zaopatrywanie i wydawanie odzieży roboczej, ochronnej i środków czystości  wg obowiązujących norm oraz prowadzenie kart osobistego wyposażenia.
 13. Przygotowywanie spisów likwidacji odzieży i przedmiotów nietrwałych.
 14. Opracowywanie i przekazywanie do Sekcji Drogowo - Mostowej Zarządu meldunków z działalności Obwodu wg potrzeb.
 15. Wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem czynności a  zleconych przez Kierownika Obwodu.
 16. Prowadzenie składnicy akt Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku  w szczególności :

a/ przyjmowanie akt spraw z poszczególnych komórek organizacyjnych,

b/ przeprowadzenie właściwego trybu postępowania przy przekazywaniu akt  do składnicy, wypożyczaniu akt, przeglądaniu akt i brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej,

c/ opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie przepisów i instrukcji dot. JRWA  i  funkcjonowania składnicy akt oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym i innymi instytucjami.

 1. Czynności związane z przyjmowaniem i odbiorem pojazdów z parkingu strzeżonego ,znajdującego się na terenie Obwodu Drogowego,  na którym przechowywane są pojazdy usunięte z drogi.

 

 

IV. Warunki pracy:

 

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca umysłowa w biurze, w systemie jednozmianowym. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanym głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie budynku, sporadycznie w terenie.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na parterze (wejście po schodach ) budynku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, w pokoju biurowym  wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe.

 

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko referent administracyjny w Obwodzie  Drogowym Nr 2 Przystajni.                                                                                                                  

2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania tutaj DOCKwestionariusz.doc (40,50KB) )

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe ( kopia świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ),

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Referenta administracyjnego.

 

6. Oświadczenie kandydata:

 1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku referenta administracyjnego w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni

7. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu innego obywatelstwa,

8. Oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). (do pobrania tutaj DOCXKlauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.docx (19,71KB) ),

9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku lub pocztą na adres „Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck” w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta administracyjnego w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Kłobucku”

w terminie do dnia 18.04.2024 r. (decyduje data wpływu ).  

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pzd.klobuck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń PZD przy ul. Zamkowej 19 w Kłobucku .

Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić aktualne zaświadczenie zawierające informacje o tym, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe uzyskane na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty kandydata wybranego  w naborze i zatrudnionego w  Powiatowym Zarządzie Dróg zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów na w/w stanowisko będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.