Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont chodnika w ciągu DP 2071 S, ul. Oleska w m. Starokrzepice, gm. Krzepice - unieważnienie postępowania.

 

                                                                                                               Kłobuck, dnia 12.03.2024 r.

PZD-BZ.254.5.2024

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dot. zadania „ Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2071 S, ul. Oleska w

m. Starokrzepice, gm. Krzepice”

 

 

            Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku działając na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z  2023. 1605 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn.: „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2071 S, ul. Oleska w m. Starokrzepice, gm. Krzepice” z powodu stwierdzonego błędu w pomiarach, uniemożliwiającego zawarcie umowy na warunkach zaoferowanych w ogłoszeniu.

 

 

 

 

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                  mgr inż. Andrzej Kucharczyk

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Kłobuck, dnia 20.02.2024 r.

PZD-BZ.254.5.2024

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU


 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023. 1605 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Remont chodnika w ciągu DP 2071 S, ul. Oleska w m. Starokrzepice, gm. Krzepice

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót.

Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia

28 dni od daty podpisania umowy.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia, kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączone przedmiary robót.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 27.02.2024 r. do godz. 1000 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić tytuł zadania: „Remont chodnika w ciągu DP 2071 S, ul. Oleska w m. Starokrzepice. Nie otwierać przed dniem 27.02.2024 r. do godz. 1000”.

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

 

PDFPROJEKT UMOWY.pdf (52,28KB)
PDFPrzedmiar.pdf (789,52KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (408,21KB)
PDFZestawienie załączników.pdf (45,03KB)

 

_____________________

Kierownik Zamawiającego