Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - sukcesywny zakup i dostawę znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego.

 

                                                                                                                Kłobuck, dnia 28.12.2023 r.                                                                

PZD-BZ.254.41.2023

 

                                                      

 

                                                                      

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje sukcesywny zakup i dostawę znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Kłobuckiego.  

 

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych w roku 2024, określonych szczegółowo w każdorazowo przekazanym wykonawcy zleceniu.

 

W zleceniu zostanie określone miejsce dostawy, ilość i rodzaj asortymentu, które zostanie przekazane wykonawcy drogą elektroniczną. 

 

Miejscem dostawy asortymentu będzie:

1. Obwód Drogowy Nr 1, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

2. Obwód Drogowy Nr 2, ul. Targowa 18, 42-141 Przystajń.

 

Wszelkie koszty związane z dostawą oznakowania pokrywa w całości wykonawca. W przypadku otrzymania od dostawcy oznakowania niezgodnego ze zleceniem, dostawca zobowiązany będzie do jego odbioru na własny koszt i wymiany na asortyment zgodny z zamówieniem. 

 

Realizacja zlecenia przez wykonawcę przebiegać będzie następująco:

 

1. Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - o ustalonej przepisami treści - znaki ujęte pod literami A, B, C, D, G, U w załączniku Nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w terminie 3 dni roboczych (przez które rozumie się dni urzędowania PZD) od daty złożenia zlecenia.

 

2. Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych inne niż wskazane w pkt 1, to jest tarcze znaków o treści określonej przez PZD oraz tablice drogowe - w szczególności znaki ujęte pod literami E, T, F w załączniku Nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w terminie 5 dni roboczych (przez które rozumie się dni urzędowania PZD) od daty złożenia zlecenia.

 

 

 

 

Wytyczne techniczne

Kształty i rozmiary znaków pionowych, tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być zgodne z załącznikiem 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

 

Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji znaków, tablic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych muszą być zgodne z Wytycznymi Technicznymi – Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze, ustalonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Dodatkowe informacje

Znaki drogowe, tablice drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być wyposażone w komplet elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak do konstrukcji wsporczej. Każdy znak musi posiadać tabliczkę znamionową, która winna zawierać:

  • nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli nie jest producentem,
  • datę produkcji,
  • klasy istotnych właściwości wyrobu np. WL2, TDB4,
  • numer aprobaty technicznej IBDiM lub numer normy – EN 12899-1,
  • dane identyfikujące jednostkę certyfikującą,
  • znak budowlany „B” lub oznaczenie europejskie „CE”.

Napisy na tabliczce muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny oraz czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania. Obok tabliczki znamionowej należy umieścić naklejkę z folii odblaskowej typu 1 oznaczającą zarząd drogi i datę montażu znaku (trwale zaznaczoną poprzez wycięcie lub przedziurkowanie) wg poniższego wzoru:

 

1) o wymiarach 80 x 30 mm dla znaków o powierzchni poniżej 1,5 m2

 

 

 

dla oznakowania z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie /tło naklejki w zał. graficznym/.

 

2) o wymiarach 80 x 30 mm dla znaków o powierzchni poniżej 1,5 m2

 

 

dla oznakowania z przeznaczeniem na drogi powiatowe /tło naklejki w zał. graficznym/.

 

3) o wymiarach 210 x 80 mm dla znaków o powierzchni powyżej 1,5 m2

 

 

 

dla oznakowania z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie /tło naklejki w zał. graficznym/. 

 

4) o wymiarach 210 x 80 mm dla znaków o powierzchni powyżej 1,5 m2

 

 

 

dla oznakowania z przeznaczeniem na drogi powiatowe /tło naklejki w zał. graficznym/.

 

Termin realizacji zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r., lub do wyczerpania wartości umownej, w zależności co nastąpi wcześniej.   

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktur w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego.

Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia sprzedaży zamówionego asortymentu objętego zawartą umową. Faktury za oznakowanie będą wystawiana  na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42- 100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, do dnia 09.01.2024 r. do godz. 10:00.

 

 

 

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składnia ofert.

Przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie w/w terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.    

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę  w zamkniętej kopercie należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym do zaproszenia formularzu cenowym. Do oferty dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z Wytycznymi Technicznymi Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Na kopercie zamieścić treść: ZNAKI. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 9.01.2024 r., GODZ. 1000, oraz NAZWĘ I ADRES PODMIOTU.

 

Załączniki

1. Formularz cenowy.

2. Wytyczne Techniczne – Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze, ustalone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Wytycznymi Technicznymi Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze.

 

Uwagi

W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający informuje, że oznakowanie będzie zamawiane sukcesywnie   w razie wystąpienia uzasadnionych okoliczności związanych z koniecznością wymiany znaku drogowego, konstrukcji wsporczej lub urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamawiający w ramach udzielonego zamówienia zastrzega sobie możliwość składania zamówień na znaki drogowe, konstrukcje wsporcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w dowolnym czasie i terminie oraz na dowolną ilość, a także złożenia zlecenia na zakup większej ilości danego asortymentu niż wskazano w formularzu cenowym, pod warunkiem, że zakup asortymentu objętego umową nie spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia wykonawcy.

 

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

                                                          

 

 

 

PDFFormularz ofertowy.pdf (59,37KB)
PDFGrafika.pdf (176,05KB)
PDFOświadczenie.pdf (33,14KB)
PDFProjekt umowy.pdf (79,20KB)
PDFWT Znaki Pionowe.pdf (376,26KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (1,63MB)