Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2024 do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.

                                                                                                              

                                                                                                              Kłobuck, dnia 21.12.2023 r.                                                                    

PZD-BZ.254.40.2023

 

 

                       

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2024, tj. oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb) do samochodów służbowych i sprzętu, będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.

 

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej, na stacjach paliw wykonawcy, z podziałem na 2 części:

 

Część 1 to sukcesywny zakup paliw płynnych w szacunkowej ilości:

1/ Olej napędowy                               - 8 300 L

2/ Benzyna bezołowiowa                   - 1 000 L

dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku.

 

Część 2 to sukcesywny zakup paliw płynnych w szacunkowej ilości:

1/ Olej napędowy                               - 9 300 L

2/ Benzyna bezołowiowa                   - 1 200 L

dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.

 

Podane powyżej ilości są szacunkowe i nie stanowią sztywnych granic zamówienia. Ilości te mogą ulec pomniejszeniu lub powiększeniu, ze względu na faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.  

 

Maksymalna odległość między bazą, na której znajdują się samochody służbowe oraz sprzęt, tj. Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku, z/s ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck oraz Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni,  z/s ul. Targowa 18, 42-141 Przystajń a stacją paliw, ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 5 km.

 

Paliwa płynne muszą być zdatne do użytku, zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych, a przede wszystkim muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy:

dla oleju napędowego (ON) - PN-EN 590+A1:2017-06,

dla benzyny bezołowiowej (Pb) - PN-EN 228+A1:2017-06.

 

Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy do przedstawienia dokumentów
i świadectw jakościowych paliwa na każde żądanie Zamawiającego.

 

Informacje dodatkowe

Paliwa płynne będą tankowane do zbiorników pojazdów w wybranej stacji paliw, a w przypadku zaopatrzenia sprzętu w paliwo do kanistrów.

 

Rozliczenia za zatankowane paliwa będą następować w oparciu o dzienne ceny sprzedaży obowiązujące w dacie poszczególnych tankowań pomniejszone o stały upust oferowany przez wykonawcę od zakupu każdego litra paliwa.

 

Rozliczenie zakupów paliw dokonywane będzie dwa razy w miesiącu i obejmować będzie okresy rozliczeniowe trwające: od pierwszego do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Faktury za transakcje bezgotówkowe dokonane przez zamawiającego wystawiane będą przez wykonawcę, w terminie 7 dni po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty sprzedaży w formie przelewu na konto wykonawcy wskazane na fakturze. 

Faktury będą dostarczane przez wykonawcę do siedzib obwodów tj. OD 1 w Kłobucku ul. Zamkowa 19, OD 2 w Przystajni ul. Targowa 18.    

 

Do faktury powinien zostać załączony wykaz wartości sprzedawanego paliwa, z podaniem następujących danych:

  • rodzaj paliwa;
  • nr rej. pojazdu;
  • data dokonania zakupu paliwa;
  • ilość zakupionego paliwa;
  • cena jednostkowa /za 1 l/;
  • stawka VAT;
  • wartość netto;
  • wartość brutto;
  • wartość VAT.

 

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy, tj. od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r., lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej. 

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania od wykonawcy dokumentów rozliczeniowych, do siedzib obwodów drogowych.

Faktury za sprzedaż paliw płynnych będą wystawiane na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574-205-65-18. Odbiorcą faktur będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Stały upust od ceny dnia – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta winna zawierać akceptację warunków podanych w niniejszym zaproszeniu. Ofertę należy złożyć
na załączonym do zaproszenia formularzu cenowym, w zamkniętej kopercie. Na kopercie zamieścić treść: PALIWO - NIE OTWIERAĆ PRZED DATĄ 29.12.2023 r., DO GODZ. 1000.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2023 r. do godz. 1000 w kancelarii Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

 

 

PDFPROJEKT UMOWY.pdf (102,55KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (751,74KB)
PDFZESTAWIENIE SPRZĘTU.pdf (405,32KB)
PDFZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW.pdf (62,10KB)