Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

                                                                                                            

                                                                                                                      Kłobuck, dnia 09.11.2023 r.                                                  

PZD-BZ.254.38.2023

 

 

 

                                   

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Wycinka drzew wraz z frezowaniem poszczególnych pni w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

 

Opis zamówienia

Zakres robót obejmuje ścięcie drzewa wraz z frezowaniem pnia poszczególnych drzew wyszczególnionych w załączniku nr 1, (Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego wykorzystania przedmiotu zamówienia), uprzątnięcie terenu po wycince drzew, tj. rozdrobnienie drobnych gałęzi przy pomocy rębaka wraz z ich wywozem, wywiezienie dłużyc: drzewo z dróg wojewódzkich i dróg powiatowych na składowisko Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni przy ulicy Targowej 18, wywiezienie wszystkich konarów i  gałęzi o śr. powyżej 10 cm na składowisko wskazane przez Zamawiającego, wyrównanie terenu i jego oczyszczenie z pozostałości po wykarczowaniu, naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Dłużyce po przewiezieniu na składowisko należy odpowiednio posegregować wg gatunków drzew, oraz z jakiej drogi pochodzą. Do momentu dostarczenia drewna na składowisko, za dłużyce, konary i gałęzie pozostawione w terenie po usunięciu drzew odpowiada wykonawca robót.

 

W przypadku lokalizacji drzewa na poboczu drogi pień należy sfrezować do 10 cm poniżej poziomu nawierzchni jezdni drogi. Pień za rowem przydrożnym usytuowanym na przeciwskarpie rowu lub za istniejącym poboczem drogi należy sfrezować do poziomu istniejącego terenu. 

 

Ponadto, obowiązkiem wykonawcy będzie po wycięciu każdego drzewa, dokonanie obmiaru długości, średnicy i obwodu kłody. Wykonawca  po zrealizowaniu zamówienia przedłoży zamawiającemu protokół z obmiaru usuniętych drzew, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

W przypadku, gdy w okresie trwania umowy, którekolwiek z drzew zostanie złamane przez wiatr, usunięte przez służby ratownicze, itp., rozliczenie końcowe dokonane zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego.

 

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty wykonawca zdobył wszystkie informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, a także w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia dokonał wizji lokalnej w terenie.

Kalkulacja cenowa w ofercie wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zadania, w szczególności dotyczące uwzględnionego zakresu robót w załączonych przedmiarach robót. 

 

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych tj. odrębnie na drogi wojewódzkie i odrębnie na drogi powiatowe.

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:

a) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na wycince w powyższym okresie minimum 10 sztuk drzew z pasa drogowego dróg publicznych.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dotyczy momentu realizacji umowy), tj.:

a) będą dysponować osobami – pracownikami (min. dwóch pracowników) posiadających uprawnienia drwal-motorniczy (upoważniające do obsługi pił użytych przy wyrębie drzew),

b)  będą dysponować osobą posiadającą wiedzę oraz uprawniona do opracowywania szacunków brakarskich lub równoważnych – dotyczy drzew wycinanych przy drogach wojewódzkich.

c) będą dysponować potencjałem technicznym - podstawowe wyposażenie techniczne przewidziane
do użycia przy realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. piły spalinowe w ilości min. 2 szt., podnośnik montażowy w ilości min. 1 szt, frezarka do pni min. 1 szt., rębak do gałęzi w ilości 1 szt., samochód ciężarowy przeznaczony do przewozu dłużyc, wyposażony w hydrauliczny podnośnik umożliwiający załadunek i rozładunek dłużyc, w ilości 1 szt. 

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.

 

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie (zał. nr 3 do niniejszego zaproszenia).

 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy
i doświadczenia, zamawiający żąda:

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zał. nr 4 do niniejszego zaproszenia).

 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na czas realizacji zadania), zamawiający żąda:

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 5 do niniejszego zaproszenia).

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zał. nr 6 do niniejszego zaproszenia).

 

 

Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 15.12.2023 r.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania od wykonawcy dokumentów rozliczeniowych.

Faktura wystawiona zostanie na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574-205-65-18. Odbiorcą faktury będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck. Z uwagi na różne kategorie dróg wymaga się od wykonawcy, aby wystawił dwie odrębne faktury, tj. za wykonanie usługi na drogach powiatowych i odrębnie za wykonanie usługi na drogach wojewódzkich.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej i opieczętowanej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 17.11.2023 r. do godz. 10 00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck. Koperta powinna zawierać następujący opis: Drzewa – nie otwierać przed 17.11.2023 r., godz. 10 00

 

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.        

 

 

                                                                     

PDFzał 1 DO ZAPROSZENIA.pdf (20,30KB)
PDFzał 2 PROTOKÓŁ Z OBMIARU DP.pdf (32,80KB)
PDFzał 2 PROTOKÓŁ Z OBMIARU DW.pdf (30,74KB)
PDFzał 3 OŚWIADCZENIE.pdf (43,72KB)
PDFzał 4 WYKAZ USŁUG.pdf (33,73KB)
PDFzał 6 WYKAZ SPRZĘTU.pdf (48,62KB)
PDFzał 7 PROJEKT UMOWY.pdf (77,80KB)
PDFZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT.pdf (1,17MB)