Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego - Unieważnenie postępowania.

                       

                                                                                                         

                                                                                                                   Kłobuck, dnia 07.11.2023 r.

PZD-BZ.254.34.2023/2

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

 

            PZD W Kłobucku informuje o unieważnieniu postępowania związanego z ustawieniem, utrzymaniem oraz demontażem zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego, z powodu przekroczenia ofert względem zaplanowanego budżetu na ww zadanie.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                           Kłobuck, dnia 31.10.2023 r.                                                                     

 

PZD-BZ.254.34.2023/2

 

 

                       

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

  1. Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 1 825 m.
  2. Utrzymanie zasłon, o których mowa w pkt. 1 – od dnia ustawienia do dnia demontażu.
  3. Demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w  ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 1 825 m.

 

Opis zamówienia

Technologia wykonania oraz szczegółowy zakres robót określony został w:

  • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
  • Przedmiarze robót

stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia. 

 

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

  1. wiertnicą spalinową – 2 szt.,
  2. samochodem samowyładowczym lub innym środkiem transportowym - 2 szt.

c) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia – wykonawca wykaże, że realizował
co najmniej jedną robotę związaną z ustawieniem i demontażem zasłon przeciwśnieżnych.

 

Termin realizacji zamówienia

Ustawienie zasłon - do dnia 09.12.2023 r.

Demontaż zasłon – po sezonie zimowym, do dnia 07.04.2024 r.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana po wykonaniu zadania – odrębnie   za ustawienie i odrębnie za demontaż zasłon, na podstawie faktur VAT/rachunków w formie przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania od wykonawcy dokumentów rozliczeniowych.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót.

 

Dopuszcza się złożenie oferty na cały zakres zamówienia, tj. ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu wszystkich w/w dróg, tzn. D.W. Nr 491, D.W. Nr 492 i D.W. Nr 494, na łączną długość siatki: 5 575 m, bądź oferty częściowej – dotyczącej robót tylko w ciągu dróg: D.W. Nr 491 i D.W. Nr 492, na łączną długość siatki: 3 750 m, lub tylko w ciągu drogi D.W. Nr 494, na długość: 1 825 m.

Oferent może złożyć wyłącznie 1 ofertę.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 06.11.2023 r., do godz. 10.00 w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść: Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego. Nie otwierać przed dniem 06.11.2023 r., godz. 10.00.

                                                                                              

 

Z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami częściowych zamówień, zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty. 

 

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

PDFOgóla Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00.pdf (190,92KB)
PDFOST Zasłony Przeciwśnieżne Przy Drogach D-10.10.01a.pdf (487,93KB)
PDFProjekt Umowy.pdf (65,45KB)
PDFPrzedmiar.pdf (436,93KB)
PDFZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf (571,05KB)
PDFZestawienie załączników.pdf (66,88KB)