Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowsko urzędnicze - referent ds dróg i mostów.

Kłobuck, 05.10.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ogłasza nabór na wole stanowisko  urzędnicze:

Referent w sekcji drogowo-mostowej - 1 etat

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Kłobucku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1)  wykształcenie wyższe

2) staż pracy co najmniej 1 rok

3) obywatelstwo:

  • polskie lub
  • Unii Europejskiej (dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), lub
  • innych państw (dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

4)  pełna zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1) znajomość ustaw:

- o drogach publicznych i związanych z nią rozporządzeń,

- prawo budowlane,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- o samorządzie powiatowym.

2) znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi edytora teksu i arkusza  kalkulacyjnego
3) znajomość terenu powiatu kłobuckiego,

4) prawo jazdy kat. B, 

5) umiejętność czytania map,

6) obsługa urządzeń biurowych,

8) umiejętność pracy w zespole,

9) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Referent w sekcji drogowo-mostowej:

1.    Przygotowywanie zezwoleń na lokalizację oraz przebudowę zjazdów z dróg powiatowych.

2.    Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie kar pieniężnych za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia, o powierzchni większej niż  z zezwoleniu lub za korzystanie ze zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu.

3.    Uzgadnianie lokalizacji linii ogrodzeń lub jej przebudowy od strony dróg powiatowych.

4.    Wyrażanie zgody na wykonanie przebudowy lub kapitalnego remontu istniejących w pasie drogowym budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych  z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.

5.    Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

6.    Wydawanie zezwoleń dot. usytuowania obiektu budowlanego przy drodze powiatowej  w odległościach mniejszych aniżeli wskazane w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych.

7.    Przygotowywanie decyzji ws. zajęcia pasa drogowego, ustalanie opłat z tego tytułu oraz naliczanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia ( przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, zajęcie pasa o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu, wejście w pas drogowy bez powiadomienia zarządcy, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń ).

8.    Wydawanie opinii i uzgodnień podczas posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

9.    Wydawanie opinii uzgodnień projektów inwestycyjnych

10.  Rejestracji pism i rejestracji korespondencji przychodzącej  w elektronicznym  systemie obiegu dokumentów.

11. Wykonywanie innych zadań na odrębne polecenie Dyrektora PZD,

 

 

 

IV. Warunki pracy:

 

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca umysłowa w biurze, w systemie jednozmianowym. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanym głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie budynku, sporadycznie w terenie.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na parterze budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, w pokoju biurowym trzyosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe.

 

 

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Referent w sekcji drogowo-mostowej.                                                                                                                  

2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania tutaj DOCKwestionariusz.doc (40,50KB) )

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe ( kopia świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu bądź zaświadczenia o stanie odbytych studiów ),

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Referenta.

 

6. Oświadczenie kandydata:

  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  3. że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Referenta ds. dróg i mostów.

7. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu innego obywatelstwa,

8. Oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). (do pobrania tutaj DOCXKlauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.docx (19,71KB) ),

9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku lub pocztą na adres „Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck” w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w sekcji drogowo-mostowej w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Kłobucku” w terminie do dnia 16.10.2023 r. (decyduje data wpływu ).  

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pzd.klobuck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń PZD przy ul. Zamkowej 19 w Kłobucku .

Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić aktualne zaświadczenie zawierające informacje o tym, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe uzyskane na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty kandydata wybranego  w naborze i zatrudnionego w  Powiatowym Zarządzie Dróg zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów na w/w stanowisko będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone