Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. zamówień publicznych i organizacji ruchu.

Kłobuck, 05.10.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ogłasza nabór na wole stanowisko  urzędnicze:

Referent ds. zamówień publicznych i organizacji ruchu - 1 etat

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Kłobucku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1) wykształcenie wyższe

2) staż pracy co najmniej 1 rok

3) znajomość obsługi programu Norma Pro w zakresie pracy z kosztorysem robót budowlanych

4) obywatelstwo:

 • polskie lub
 • Unii Europejskiej (dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), lub
 • innych państw (dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

5)  pełna zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nieposzlakowana opinia.

 II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1) znajomość ustaw:

- o drogach publicznych i związanych z nią rozporządzeń,

- prawo budowlane,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- o samorządzie powiatowym.

2) znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi edytora teksu i arkusza  kalkulacyjnego
3) znajomość terenu powiatu kłobuckiego,

4) prawo jazdy kat. B, 

5) umiejętność czytania map,

6) obsługa urządzeń biurowych,

8) umiejętność pracy w zespole,

9) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Referent ds. zamówień publicznych i org. ruchu

 1. Uzgadnianie w zakresie możliwości włączenia drogi do ruchu drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, polegającego na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 2. Opiniowanie projektów organizacji ruchu.
 3. Prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu.
 4. Prowadzenie rejestru dróg, na których zmieniono organizację ruchu (stałą i czasową).
 5. Przeprowadzanie postępowań dot. najmu lokali użytkowych, w tym:

a/ sporządzanie umów najmu,

b/ przygotowywanie sprawozdań z gosp. Nieruchomościami.

 1. Realizacja niektórych zadań wynikających  z ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. o  zamówieniach publicznych, współpraca z  Wydziałem Inwestycji  i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.
 2. Współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego  w zakresie realizacji zadań na drogach wojewódzkich, wynikających z zawartych porozumień.
 3. Przeprowadzanie postępowań dot. zamówień publicznych do 130 tys. zł, zgodnie z regulaminem PZD
 4. Przyjmowanie, sprawdzanie oraz rozliczanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych zlecanych wykonawcom.
 5. Prowadzenie rejestru umów.
 6. Opisywanie faktur i rachunków.
 7. Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym.
 8. Przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego dla zamówień publicznych powyżej progu 130 tys. zł. dla Wydziału Inwestycji  i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
 10. Prowadzenie spraw związanych z koordynacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

IV. Warunki pracy:

 

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca umysłowa w biurze, w systemie jednozmianowym. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanym głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie budynku, sporadycznie w terenie.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na parterze budynku Powiatowego Zarządu Dróg  w Kłobucku, w pokoju biurowym dwuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe.

V. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Referent ds. zamówień publicznych   i organizacji ruchu.                                                                                                                   

2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania tutaj DOCKwestionariusz.doc (40,50KB) )

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe ( kopia świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu bądź zaświadczenia o stanie odbytych studiów, kserokopia dokumentu o ukończonym kursie obsługi programu Norma Pro w zakresie pracy z kosztorysem ),

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Referenta ds. zamówień publicznych i organizacji ruchu.                                                                                                                   

6. Oświadczenie kandydata:

 1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Referenta ds. zamówień publicznych  i organizacji ruchu

7. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu innego obywatelstwa,

8. Oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). (do pobrania tutaj DOCXKlauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.docx (19,71KB) ),

9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku lub pocztą na adres „Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck” w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych  i organizacji ruchu  w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Kłobucku”

w terminie do dnia 16.10.2023r. (decyduje data wpływu ).  

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pzd.klobuck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń PZD przy ul. Zamkowej 19 w Kłobucku .

Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić aktualne zaświadczenie zawierające informacje o tym, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe uzyskane na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zarządzie Dróg zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów na w/w stanowisko będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.