Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 S w miejscowości Ostrowy nad Okszą poprzez budowę chodnika”

Kłobuck, dnia 15.09.2023 r.

PZD-BZ.254.19.2023/4

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU


 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 S w miejscowości Ostrowy nad Okszą poprzez budowę chodnika”.

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis zamówienia będący załącznikiem do zaproszenia.

Termin realizacji zamówienia

75 dni od daty podpisania umowy.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania oraz wykaz wykonywanych usług.

 

Warunki udziału w postępowaniu

W przedmiotowym postępowaniu może wziąć udział wykonawca który spełnia n/w kryteria:

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy bądź budowy dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sporządzania projektów, tj. uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Przez uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020.1333).

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

Dodatkowe informacje

Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy wszystkie materiały niezbędne do opracowania dokumentacji, między innymi: mapy, wypisy z rejestru gruntów, itp.

Wykonawca w ramach zadania jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji i pozyskania zgody od Województwa Śląskiego na dysponowanie gruntami na cele budowlane .

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 21.09.2023 r. do godz. 900 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić tytuł zadania: „Oferta - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Nie otwierać przed dniem 21.09.2023 r. do godz. 900”.

 

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

 

PDFFormularz ofertowy.pdf (50,73KB)
PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf (553,41KB)
PDFProjekt umowy.pdf (94,01KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (658,75KB)
 

 

 

 

_____________________

Kierownik Zamawiającego