Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa przyłączy wodociągowych w ciągu DP 2003 S relacji Lipie – Napoleon – Parzymiechy.

                                                                                                       Kłobuck, dnia 13.06.2023 r.                                                                    

PZD-BZ.254.18.2023    

 

                                                                                              

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Przebudowa przyłączy wodociągowych w ciągu DP 2003 S relacji Lipie – Napoleon – Parzymiechy.

 

Opis zamówienia

Schemat wykonania przebudowy jednego przyłącza stanowi załącznik do zaproszenia. Szacunkowa ilość przyłączy do przebudowy na dzień 12.06.23 r wynosi 45 szt. (Pełna liczba przyłącz do wykonania będzie znana po zakończeniu inwestycji pn. Przebudowa DP 2003 relacji Lipie – Napoleon - Parzymiechy)

Przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca przed złożeniem oferty winien odbyć wizje lokalną w terenie.

 

Termin realizacji zamówienia

50 dni od daty podpisania umowy (termin podpisania umowy: 26.07.2023 r.)

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Dokładna kwota  za wykonanie usługi będzie obliczona jako iloczyn ceny brutto za wykonanie jednego przyłącza  oraz rzeczywistej ilości przyłączy. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia, kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o załączony schemat.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej i opieczętowanej kopercie należy złożyć w siedzibie PZD w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, do dnia 21.06.2023 r. do godz. 9.00. na kopercie napisać L-N-P przebudowa wodociągu – nie otwierać przed terminem.

 

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

 

PDFFormularz ofertowy.pdf (44,92KB)
PDFPotwierdzenie wykonania.pdf (215,85KB)
PDFProjekt Umowy.pdf (53,38KB)
PDFSchemat przyłącza.pdf (130,92KB)
PDFZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf (487,93KB)