Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego tj. Rębak BearCat 70554

Ogłoszenie o sprzedaży

zbędnego składnika majątku ruchomego Powiatowego

Zarządu Dróg w Kłobucku

 

Kłobuck, dnia 12.05.2023 r.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego:

- Rębak BearCat 70554

Nazwa i siedziba jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

 

Miejsce przeprowadzenia przetargu :

Składanie ofert – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck pokój nr 2, do dnia 25.05.2023 r. do godz. 10 00

Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w dniu 25.05.2023 r. do godz. 10 30, pokój nr 5

Ocena ofert (część niejawna) przetargu odbędzie się w tym samym miejscu bezpośrednio po części jawnej przetargu.

 

Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Obwód Drogowy nr 2 w Przystajni, ul. Targowa 18 po wcześniejszym dokonaniu ustaleń terminu oględzin pod numerem tel. 34 319 11 42.


 

Przedmiotem sprzedaży jest :

- Rębak BEARCAT 70554:

rok produkcji - 2001

nr seryjny – Y01888

masa własna – 273 kg


 

Wszystkie szczegółowe dane sprzedawanych elementów znajdują się w opinii o wartości wykonanej przez Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Jerzy Jurgielewicz, której kopia stanowi załącznik do Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej PZD.


 

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej:

- rębaka co stanowi 300,00 zł (słownie: trzysta złote 00/100)

Wadium należy wnieść w pieniądzu, przelewem na konto bankowe nr:
13 8248 0002 2001 0000 0316 0003 z dopiskiem:

- Wadium rębak w terminie do dnia 25.05.2023 r. do godz. 10 00

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży rębaka, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazany numer konta bankowego, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 1. Cena wywoławcza rębaka wynosi 3 000,00 ( słownie : trzy tysiące złotych 00/100 ) brutto.

 

Oferta powinna zawierać :

 1. Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Dokument charakteryzujący oferenta:

 1. W przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna - kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta,

 2. W przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kserokopia dowodu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta oraz aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem lub oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zawierające NIP i REGON,

 3. W przypadku gdy oferentem jest osoba spółka cywilna - kserokopia dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem lub oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zawierające NIP i REGON,

 4. W przypadku gdy oferentem jest spółka prawa handlowego - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego KRS poświadczony własnoręcznym podpisem, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopia dowodu tożsamości osoby stawającej do przetargu, potwierdzona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,

 5. W przypadku gdy oferentem jest stowarzyszenie - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem oferenta,

 6. W przypadku gdy oferentem jest jednostka samorządu terytorialnego - dokument potwierdzający fakt, że osoba stawająca do przetargu uprawniona jest do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego:

3. Kopię dowodu potwierdzającego wniesienie wadium.

Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofercie. Minimalne postąpienie w przypadku ewentualnej aukcji dla obu elementów wyniesie 100 PLN. Zaoferowana cena przestanie wiązać licytanta gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie.

Termin miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążącą.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 19 w terminie do dnia 25.05.2023 r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Dyrektora Zarządu - pokój 2

Zaleca się zamieszczenie oferty w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, która będzie adresowana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19 i oznaczona hasłem:

- OFERTA - RĘBAK - NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT.

O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, a nie data jej nadania.

Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Oferta ze źle wpłaconym wadium, lub braku wadium nie będzie brana pod uwagę.

Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.

Oferent, którego oferta została wybrana jest związany z ofertą do czasu przeniesienia własności mienia.

Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające z Regulaminu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.

O takim fakcie informuje niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, lub wadium o złej wartości

 2. nie zawiera danych i dokumentów określonych w Regulaminie lub są one niekompletne nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę,

 3. o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta drogą elektroniczną.

Termin zawarcia umowy sprzedaży i wydania przedmiotu sprzedaży:

 1. Umowa sprzedaży jest zawierana w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania przetargowego

 2. Nabywca, który wygrał przetarg, jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, pomniejszoną o wpłacone wadium w terminie 7 dni od podpisania umowy.

 3. Wydanie mienia nabywcy nastąpi protokołem przekazania - przyjęcia niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia określonej w pkt. powyżej (wpływ na rachunek bankowy Organizatora).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży obu elementów znajduje się do wglądu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19 pokój nr 5.

Dodatkowych informacji udziela Pan Adrian Szyjka tel.34 319 82 50.

PDFRegulamin.pdf (63,76KB)
PDFZał 1 - Formularz ofertowy.pdf (479,29KB)
PDFZał 2 - Projekt umowy.pdf (98,31KB)
PDFZał. nr 3 - Opinia.pdf (10,14MB)
PDFZdjęcia.pdf (2,68MB)