Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych.

                                                                Kłobuck, dnia 13.03.2023 r.                                                                    

PZD-BZ.254.9.2023 

                       

                                                                                  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z póżn. zm.)  – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

 

Przedmiot zamówienia

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych.

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonych do zaproszenia przedmiarach robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wg następującego podziału:

  • Część 1 obejmuje drogi wojewódzkie Nr 491 i Nr 492.
  • Część 2 obejmuje drogę wojewódzką Nr 494.
  • Część 3 obejmuje drogi powiatowe.

 

Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem wykonania 50 % zakresu zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck. Faktury należy wystawić odrębnie na drogi wojewódzkie i powiatowe.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączone przedmiary robót.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej i opieczętowanej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 20.03.2023 r. do godz. 1000 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić tytuł zadania: „Czyszczenie poziomowe - nie otwierać przed dniem 20.03.2023 r. do godz. 1000”.

 

 

Informacje dodatkowe

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  • szczotki mechanicznej współpracującej z ciągnikiem rolniczym/koparko ładowarką,
    lub pojazdu do zamiatania ulic,
  • środka transportowego.

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

PDFOST D-03.01.03.pdf (99,54KB)
PDFOST D-05.03.00a.pdf (121,28KB)
PDFProjekt Umowy.pdf (452,52KB)
PDFPrzedmiar DP.pdf (2,42MB)
PDFPrzedmiar DW.pdf (524,53KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (520,02KB)
PDFZestawienie załączników.pdf (468,52KB)