Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - remont chodnika w ciągu DP 2071 S, ul Oleska w m. Starokrzepice

                         

      Kłobuck, dnia 04.11.2022 r                                                                    

PZD-BZ.254.26.2022

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

 

Przedmiot zamówienia

Remont chodnika w ciągu DP 2071 S, ul Oleska w m. Starokrzepice

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót.

 

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie rachunku/faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Faktura/rachunek zostanie wystawiona/y na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42- 100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej  kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 14.11.2022 r. do godz. 900, w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić tytuł zadania: „ Remont chodnika - Starokrzepice. Nie otwierać przed dniem 14.11.2022 r. do godz. 900”.

 

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

                                                                                              

PDFProjekt Umowy.pdf (438,61KB)
PDFPrzedmiar.pdf (756,96KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (318,86KB)
PDFZestawienie załączników.pdf (443,58KB)