Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszeie o sprzedaży kłód drzew

                                                                    Kłobuck, dnia 28.09.2022 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KŁÓD DRZEW

 

 

            Sprzedaży kłód drzew w drodze publicznego ogłoszenia dokonuje się na podstawie Zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z dnia 22.02.2016 r. w sprawie regulaminu sprzedaży drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich oraz Zarządzenia nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z dnia 30.07.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu sprzedaży drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich.

 

 

Nazwa i siedziba jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

tel. 34 319-82-50

e-mail:

 

 

Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są kłody pozyskane w trakcie usunięcia drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego. Drzewa wycinane były w latach 2018-2021. W celu poprawnego określenia wartości kłód, zaleca się sprawdzenie jakości drewna.

Sumy masy drewna:

            - drewno liściaste twarde – 7,5 m3 (klon, jesion)

            - drewno liściaste miękkie – 67,70 m3 (topola, lipa)

 

Miejsce, w którym można obejrzeć drewno

Kłody drzew złożone są na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni przy ulicy Targowej 18.

 

Cena wywoławcza

6 000,00 zł

słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie na sekretariacie
(pok. nr 2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19, w terminie do dnia
04.10.2022 r. do godz. 9.00. Na kopercie zamieścić dopisek „Sprzedaż kłód drewna - DP – nie otwierać przed 04.10.2022 r. godz. 9.00.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
 2. Oferowaną cenę brutto.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 4. Podpisany i opieczętowany projekt umowy.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Złożone oferty zostaną otwarte dnia 04.10.2022 r. do godz. 9.30. w sali konferencyjnej (pok. nr 6)
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19.

 

Termin związania ofertą

28 dni od daty upływu składania ofert

 

Informacje dodatkowe

 1. Sprzedający dokona sprzedaży drewna oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę
  w stosunku do ceny wywoławczej.

 

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy, przelewem na konto wskazane na fakturze/nocie obciążeniowej wystawionej przez Sprzedającego.

 

 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy.

 

 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie przesłane do podmiotów biorących udział w przetargu. 

 

 1. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór drewna z miejsca składowania własnym załadunkiem i środkiem transportowym, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu ze sprzedającym, na własny koszt i ryzyko.

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w pok. nr 5 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku lub pod numerem telefonu 34 319-82-50 wew. 26.

 

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w okresie ogłoszenia przedmiotowego postępowania, zastrzega się możliwość zmian warunków przetargu. Każdorazowa zmiana warunków przetargu będzie opublikowana w BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia

- http://bip.pzd.klobuck.pl,

- tablica ogłoszeń w PZD Kłobuck.