Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Profilowanie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej 492 ul. Brzeźnicka w m. Łobodno.

Kłobuck, dnia 25.08.2022 r.

PZD-BZ.254.13.2022

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129. z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Profilowanie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej 492 ul. Brzeźnicka w m. Łobodno.

 

Opis zamówienia

Zamówienie obejmuje mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy utwardzonych kruszywem mineralnym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i osypką grysem kamiennym. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do zebrania luźnego, niezwiązanego grysu.

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót.

Termin realizacji zamówienia

21 dni od daty zawarcia umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

  • koparko-ładowarką lub koparką podsiębierną– 1 szt.
  • walcem – 1 szt.
  • środkiem transportowym – 1 szt.
  • skrapiarka asfaltu – 1 szt.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia, kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 01.09.2022 r. do godz. 900 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić nazwę firmy oraz tytuł zadania: Oferta – profilowanie poboczy. Nie otwierać przed dniem 01.09.2022 r. do godz. 900.

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

PDFProjekt Umowy.pdf (70,67KB)
PDFPrzedmiar.pdf (321,72KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (509,11KB)
PDFZestawienie załączników.pdf (65,01KB)