Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży majatku ruchomego- Sprzedaż kłód drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich

Kłobuck, dnia 18.08.2022 r.

PZD-BZ.440.25.2022

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KŁÓD DRZEW

 

 

Sprzedaży kłód drzew w drodze publicznego ogłoszenia dokonuje się na podstawie Zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z dnia 22.02.2016 r. w sprawie regulaminu sprzedaży drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich oraz Zarządzenia nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z dnia 30.07.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu sprzedaży drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich.

 

Nazwa i siedziba jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

tel. 34 319-82-50

e-mail:

Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są kłody pozyskane w trakcie usunięcia drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego. Drzewa wycinane były w latach 2018-2021. W celu poprawnego określenia wartości kłód, zaleca się sprawdzenie jakości drewna.

Miejsce, w którym można obejrzeć drewno

Kłody drzew złożone są na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni przy ulicy Targowej 18.

Cena wywoławcza

3545.00 zł

słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie na sekretariacie
(pok. nr 2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19, w terminie do dnia

25.08.2022 r. do godz. 9.00. Na kopercie zamieścić dopisek „Sprzedaż kłód drewna - DW – nie otwierać przed 25.08.2022 r. godz. 9.00.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

 2. Oferowaną cenę brutto.

 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

 4. Podpisany i opieczętowany projekt umowy.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Złożone oferty zostaną otwarte dnia 25.08.2022 r. do godz. 9.30. w sali konferencyjnej (pok. nr 6)
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19.

 

Termin związania ofertą

28 dni od daty upływu składania ofert

 

Informacje dodatkowe

 1. Sprzedający dokona sprzedaży drewna oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę
  w stosunku do ceny wywoławczej.

 

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy, przelewem na konto wskazane na fakturze/nocie obciążeniowej wystawionej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy.

 

 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie przesłane do podmiotów biorących udział w przetargu.

 

 1. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór drewna z miejsca składowania własnym załadunkiem
  i środkiem transportowym, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu ze sprzedającym, na własny koszt i ryzyko.

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w pok. nr 5 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku lub pod numerem telefonu 34 319-82-50 wew. 26.

 

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w okresie ogłoszenia przedmiotowego postępowania, zastrzega się możliwość zmian warunków przetargu. Każdorazowa zmiana warunków przetargu będzie opublikowana w BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń.

 

Miejsce publikacji ogłoszenia

- http://bip.pzd.klobuck.pl,

- tablica ogłoszeń w PZD Kłobuck.

 

PDFDokumentacja fotograficzna.pdf (6,09MB)
PDFOgłoszenie o sprzedaży kłód.pdf (588,35KB)
PDFProjekt umowy.pdf (61,48KB)
PDFZałącznik nr 1.pdf (52,32KB)
 

 

 

.....................................................