Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego.

    

                                                                                                            Kłobuck, dnia 26.07.2022 r.

 PZD-BZ.254.12.2022 

                                              

                                              

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

 

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.)  – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

 

Przedmiot zamówienia

Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego.

 

Opis zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje przedmiar robót stanowiący załącznik do zaproszenia.

 

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robot zostały określone w Wytycznych Technicznych Oznakowanie poziome ZDW-D-07.01.01 opracowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnej wiedzy do prawidłowego sporządzenia oferty.

 

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

  • układarką mas chemoutwardzalnych - 1 szt.

c) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia – wykonawca wykaże, że zrealizował robotę związaną z malowaniem/odtworzeniem oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na drogach publicznych za kwotę minimum 20 000 zł. .

 

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy do rozpoczęcia robót w terminie do 3 dni od dnia podpisania protokołu przekazania terenu na którym będzie realizowane zamówienie.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42- 100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 02.08.2022 r., do godz. 9.00 w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść: Odtworzenie oznakowania poziomego na D.W. Nie otwierać przed dniem 02.08.2022 r., do godz. 9.00.

                                                                                              

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

 

 

 

PDFProjekt umowy.pdf (63,96KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (1,23MB)
PDFWT ZDW D 07 01 01.pdf (192,31KB)
PDFZałączniki.pdf (60,34KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (564,81KB)