Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu.

                                                                                      

                                                                                                            Kłobuck, dnia 06.05.2022 r.                                                                  

PZD-BZ.254.7.2022

 

                

                                                                                       

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

 

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1129. z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu:

Zadanie nr 1 – teren Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku:

- droga powiatowa nr 2022 S w m. Wapiennik – wyznaczenie przystanków autobusowych,

- droga powiatowa 2043 S w m. Kłobuck – wyznaczenie przejścia dla pieszych,

- droga powiatowa 2043 S w m. Kłobuck – uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu,

- droga powiatowa 2014 S w m. Wąsosz Górny – uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu,

 

Zadanie nr 2 – teren Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni:

droga powiatowa nr 2004 S w m. Danków - wyznaczenie przejścia dla pieszych,

droga powiatowa nr 2008  S w m. Szyszków - wyznaczenie przejścia dla pieszych,

-  droga powiatowa nr 2002 S ul. Parkowa w m. Lipie - wyznaczenie przejścia dla pieszych.

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonych do zaproszenia przedmiarach robót oraz projektach stałej organizacji ruchu.

Wykonawca zadania zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnej wiedzy do prawidłowego sporządzenia oferty.

 

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

  • układarką mas chemoutwardzalnych - 1 szt.

 

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie 28 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy do rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu przekazania terenu na którym będzie realizowane zamówienie.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Przewiduje się możliwość złożenia ofert częściowych tj. na jedno lub dwa zadania. Do oferty należy załączyć oświadczenie, formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o załączone przedmiary robót i projekty stałej organizacji ruchu.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 13.05.2022 r., do godz. 1000 w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść: Wprowadzenie projektów SOR na DP. Nie otwierać przed dniem 13.05.2022 r., do godz. 1000.

                                                                                              

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

PDFProjekt umowy.pdf (72,60KB)
PDFPrzedmiar I.pdf (1,44MB)
PDFPrzedmiar II.pdf (1,26MB)
PDFSOR Danków.pdf (2,46MB)
PDFSOR Kłobuck I.pdf (3,18MB)
PDFSOR Kłobuck II.pdf (4,28MB)
PDFSOR Lipie.pdf (2,08MB)
PDFSOR Szyszków.pdf (1,47MB)
PDFSOR Wapiennik.pdf (1,15MB)
PDFSOR Wąsosz Górny.pdf (1,22MB)
PDFZałączniki.pdf (81,57KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (654,32KB)