Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych

 

Kłobuck, dnia 28.04.2022 r.

PZD-BZ.254.7.2022

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1129. z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych:

- nr 2022 S w m. Wapiennik – wyznaczenie przystanków autobusowych,

- nr 2043 S w m. Kłobuck – wyznaczenie przejścia dla pieszych,

- nr 2043 S w m. Kłobuck – uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu,

- nr 2014 S w m. Wąsosz Górny – uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu.

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót oraz projektach stałej organizacji ruchu.

Wykonawca zadania zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnej wiedzy do prawidłowego sporządzenia oferty.

 

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

  • układarką mas chemoutwardzalnych - 1 szt.

 

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie 28 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy do rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu przekazania terenu na którym będzie realizowane zamówienie.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia, formularz ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót i projekty stałej organizacji ruchu.

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 06.05.2022 r., do godz. 1000 w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść: Wprowadzenie SOR na DP. Nie otwierać przed dniem 06.05.2022 r., do godz. 1000.

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

 

 

_____________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFFormularz ofertowy.pdf (62,19KB)
PDFProjekt umowy.pdf (69,61KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (1,92MB)
PDFSOR Kłobuck I.pdf (3,18MB)
PDFSOR Kłobuck II.pdf (4,28MB)
PDFSOR Wapiennik.pdf (1,15MB)
PDFSOR Wąsosz Górny.pdf (1,22MB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (559,04KB)