Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2039 S w miejscowości Złochowice, ul. Długa.

                                                                                                               Kłobuck, dnia 18.01.2022 r.                                                         

PZD-BZ.254.2.2022

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

 

w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2039 S w miejscowości Złochowice, ul. Długa.

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem przedstawia dokumentacja projektowa, przedmiary robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Materiały są dostępne na stronie internetowej: http://bip.klobuck.pl/5473/542/tryb-podstawowy-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2039-s-w-miejscowosci-zlochowice-ul-dluga.html

 

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 t.j.) oraz treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia ofert.

 

Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.08.2022 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku:

 • wystąpienia robót gwarancyjnych,
 • wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych.

 

Forma płatności

Termin i warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zaproszenia.

 

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie najniższą ceną, tj. cena – 100% = 100 pkt. Zaoferowana cena za wykonanie zamówienia będzie stanowić cenę ryczałtową i obejmować wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego będzie stała i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, spowodowanego ewentualnym wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

 

Opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium - cena brutto

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną przyznane w następujący sposób:

Kx = (Cmin/Cx)*100 pkt, gdzie:

Kx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację zamówienia.

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia.

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

 

Warunki wykluczenia wykonawców

Z postępowania zostaną wykluczone podmioty które są powiązane kapitałowo lub osobowo                                     z beneficjentem.

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Do formularza ofertowego /zał. nr 2/ należy załączyć:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 3/,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzję o posiadaniu uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną jako inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do samodzielnych funkcji technicznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów,
 • wpis CEiDG potwierdzony za zgodność z oryginałem,
 • wykaz potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch usług przez osobę wskazaną jako inspektora  w zakresie nadzorowania budowy bądź przebudowy dróg publicznych /zał. nr 4/,
 • oświadczenie o zatrudnieniu pracowników lub zawarciu umów ze zleceniobiorcami /zał. nr 5/.  

 

Miejsce i termin składnia ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, do dnia 25.01.2022 r., do godz. 9.00.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem: Nie otwierać przed 25.01.2022 r. Na kopercie zamieścić treść: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2039 S w miejscowości Złochowice,ul. Długa.

 

Dodatkowe informacje

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy. Oferty złożone
po terminie składania ofert, określonym w zaproszeniu do złożenia ofert zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

 

 

PDFFormularz ofertowy.pdf (45,92KB)
PDFProjekt umowy.pdf (73,65KB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (740,28KB)