Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KŁÓD DRZEW

PZD-BZ.440.21.2019 Kłobuck, dnia 23.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KŁÓD DRZEW

Sprzedaży kłód drzew w drodze publicznego ogłoszenia dokonuje się na podstawie Zarządzenia
nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z dnia 22.02.2016 r. w sprawie regulaminu sprzedaży drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich oraz Zarządzenia nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z dnia 30.07.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu sprzedaży drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich.

Nazwa i siedziba jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

tel. 34 319-82-50

e-mail:

 

Miejsce, w którym można obejrzeć drewno

Kłody drzew złożone są na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni przy ulicy Targowej 18.

 

Cena wywoławcza

1 446,90 zł netto

słownie: tysiąc czterysta czterdzieści sześć i 90/100 złotych

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie na sekretariacie
(pok. nr 2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19, w terminie do dnia

01.10.2019 r. do godz. 9.00. Na kopercie zamieścić dopisek „Sprzedaż kłód drewna – nie otwierać przed 01.10.2019 r. do godz. 9.00.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem
  jest osoba prawna lub inny podmiot.

 2. Oferowaną cenę netto powiększoną o odpowiednią stawkę podatku Vat oraz cenę brutto.

 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży
  oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

 4. Podpisany i opieczętowany projekt umowy.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Złożone oferty zostaną otwarte dnia 01.10.2019 r. do godz. 9.30. w sali konferencyjnej (pok. nr 6)
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19.

 

Termin związania ofertą

21 dni od daty upływu składania ofert

 

Informacje dodatkowe

 1. Sprzedający dokona sprzedaży drewna oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę
  w stosunku do ceny wywoławczej.

 

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy, przelewem na konto wskazane na fakturze/nocie obciążeniowej wystawionej przez Zarząd Drów Wojewódzkich w Katowicach.

 

 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy.

 

 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie przesłane do podmiotów biorących udział
  w przetargu.

 

 1. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór drewna z miejsca składowania własnym załadunkiem
  i środkiem transportowym, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu ze sprzedającym, na własny koszt i ryzyko.

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w pok. nr 5 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku lub pod numerem telefonu 34 319-82-50 wew. 26.

 

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w okresie ogłoszenia przedmiotowego postępowania, zastrzega się możliwość zmian warunków przetargu. Każdorazowa zmiana warunków przetargu będzie opublikowana w BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń.

 

 1. W przypadku błędnie wskazanej w formularzu cenowym stawki podatku vat, cena netto zostanie powiększona o odpowiednią stawkę Vat, a oferent zostanie powiadomiony o zaistniałym fakcie pisemnie.

 

Miejsce publikacji ogłoszenia

- http://bip.pzd.klobuck.pl,

- tablica ogłoszeń w PZD Kłobuck.

 

.....................................................

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

FORMULARZ CENOWY

Ofertę zakupu drewna składa:

 

 

Nazwa oferenta: .....................................................................................................................................

 

Adres: ....................................................................................................................................................

 

Telefon/fax: ............................................................................................................................................

 

E-mail: ...................................................................................................................................................

 

NIP: ........................................................................................................................................................

 

REGON: ................................................................................................................................................

 

Cena netto za drewno: .............................................…

 

stawka podatku vat: ................................................

 

cena brutto: ................................................

 

słownie: ........................................................................................................

 

Jednocześnie oświadczam, że:

 • zapoznałem się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży
  i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,

 • odbiorę drewno z miejsca składowania własnym załadunkiem i transportem na własny koszt
  i ryzyko.

 

Do oferty załączam:

- projekt umowy,

 

.................................

/miejscowość i data/

 

...........................................

/podpis oferenta lub osoby uprawnionej

do reprezentowania podmiotu/

 

PDFDOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.pdf (307,19KB)
PDFFORMULARZ CENOWY.pdf (177,38KB)
PDFPROJEKT UMOWY.pdf (585,12KB)
PDFZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT.pdf (854,45KB)