Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z siedzibą przy ul. Zamkowej 19 jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod-mw@powiatklobucki.pl.
 3. Dane osobowe klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych:
 • podjęcia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku działań zmierzających do realizacji wniosku złożonego przez osobę, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) RODO);
 • realizacji zawartej z Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku w związku z prowadzeniem działalności jako powiatowej jednostki samorządowej Powiatu Kłobuckiego i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań).
 1. Odbiorcą danych osobowych klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 4. Klienci Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Klienci Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 6. Podanie danych  osobowych  jest obowiązkowe, w zakresie  w  jakim  przesłankę przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa. W  pozostałych  przypadkach  podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.