Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich


Kłobuck, dnia 28.03.2018 r.

PZD-BZ.254.9.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), określonego w art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wpustami ulicznymi
w ciągu dróg wojewódzkich:

  • Nr 491 relacji Smolarze – Częstochowa (w m. Zawady, Miedźno, Łobodno, Kamyk, Biała),

  • Nr 492 relacji Kuźnica Kiedrzyńska – Wręczyca Wielka (w m. Ostrowy nad Okszą, Łobodno, Kłobuck, Grodzisko, Wręczyca Wielka),

  • Nr 494 relacji Podłęże Szlacheckie – Częstochowa (w m. Podłęże Szlacheckie, Przystajń, Panki, Praszczyki, Truskolasy, Wręczyca Wielka).

 

Opis zamówienia

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym do zaproszenia przedmiarze.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wg następującego podziału: Część 1 obejmuje drogi wojewódzkie Nr 491 i Nr 492. Część 2 obejmuje drogę wojewódzką Nr 494.

 

Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy 21 dni kalendarzowych.

 

Forma płatności

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż
w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy załączyć oświadczenia oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu
o załączony przedmiar robó
t.

 

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składnia ofert

Ofertę w zamkniętej i opieczętowanej kopercie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 03.04.2018 r. do godz. 9:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Na kopercie zamieścić tytuł zadania:Mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni
i chodników wraz z wpustami ulicznymi w ciągu dróg wojewódzkich”
.

 

Informacje dodatkowe

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  • szczotki mechanicznej współpracującej z ciągnikiem rolniczym/koparko ładowarką,
    lub pojazdu do zamiatania ulic,

  • środka transportowego.

 

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

 

_____________________

Kierownik Zamawiającego

PDFOST D-03.01.03.pdf (98,11KB)
PDFOST D-05.03.00a.pdf (185,49KB)
PDFProjekt umowy.pdf (1,13MB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (462,42KB)
PDFZałączniki.pdf (613,04KB)
PDFZaproszenie do złożenia ofert.pdf (524,27KB)