Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzupełnienie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego


Kłobuck, dnia 13.10.2016 r.

PZD-BZ.254.34.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), określonego w art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:

Uzupełnienie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót drogowych.

1) Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych i krawędziowych na drodze wojewódzkiej nr 494 na odcinku:

a) Podłęże Szlacheckie – Przystajń,

b) Przystajń – Panki,

c) Panki – Wręczyca Wielka,

d) Wręczyca Wielka – Nowa Gorzelnia

w km od 35+432,00 do km 66+568,00

Malowanie cienkowarstwowe linii P-1b, P-2a, P-4, P-6, P-3b, P-1a, P-3a, P-1c, P-1e, P-7d należy wykonać za pomocą farb akrylowych równomiernie nakładanych warstwą 0,3-0,8 mm zachowując wymiary i ostrość krawędzi linii poziomych. Grubość naniesionej warstwy farby na każdym z podanych powyżej odcinków w punkcie a,b,c,d, należy skontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej i przedłożyć wynik kontroli Kierownikowi Obwodu Drogowego. Prace należy wykonać przy użyciu samojezdnej malowarki. W przypadku mniejszych prac, wielkość i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania oznakowania będzie podejmował Kierownik Obwodu Drogowego na wniosek wykonawcy robót. Materiały użyte do wykonania oznakowania cienkowarstwowego powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Atest Higieniczy wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
Na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonawca udzieli zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja nie będzie dotyczyć uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez uczestników ruchu drogowego.

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robot zostały określone w Wytycznych Technicznych Oznakowanie poziome ZDW-D-07.01.01 opracowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (wersja grudzień 2009), stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia ofert.

2) Wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących słupków prowadzących U-1a w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 w km od 4+722,00 do km 32+715,00 oraz drogi wojewódzkiej nr 492 w km od 3+530,00 do km 29+730.

Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu powinny mieć w przekroju kształt trapezu oraz zawierać informację o pikietażu drogi oraz znak z numerem drogi. Słupki prowadzące U-1a wraz z cyframi wskazującymi kilometr i hektometr drogi powinny odpowiadać wymogom załącznika nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) oraz powinny być ustawione zgodnie z instrukcją podaną we wskazanym Rozporządzenia.

Kilometraż na słupkach powinien być od nowa ustalony w nawiązaniu do oznaczonego kilometraża drogi na granicy powiatów: pajęczańskiego i kłobuckiego. Na wykonane roboty wykonawca udzieli zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja nie będzie dotyczyć uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez uczestników ruchu drogowego.

Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnej wiedzy do prawidłowego sporządzenia oferty.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

  • malowarką - 1 szt.

  • wiertnicą spalinową do wykonywania otworów pod słupki w gruncie - 1 szt.

  • samochodem samowyładowczym lub innym środkiem transportowym - 1 szt.

c) dysponują potencjałem kadrowym – wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

d) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia – wykonawca wykaże, że realizował roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego na drogach publicznych.

Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do
30.11.2016 r.

Forma płatności:

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana po wykonaniu zadania, na podstawie faktury VAT/rachunku w formie przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania od wykonawcy dokumentów rozliczeniowych.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Opis sposobu przygotowania oferty:

Do oferty należy załączyć oświadczenia, kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót, dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną jako kierownika robót, aktualne zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa.

Miejsce i termin składnia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 18.10.2016 r., do godz. 10.00
w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść: Uzupełnienie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego. Nie otwierać przed dniem 18.10.2016 r., godz.. 10.00.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

 

_____________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFPROJEKT UMOWY.pdf (2,59MB)
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf (387,98KB)
PDFWT Oznakowanie Poziome.pdf (192,31KB)
PDFZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT.pdf (1,97MB)