Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie oczyszczenia nawierzchni chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Podłęże Szlacheckie – Truskolasy


Kłobuck, dnia 11.10.2016 r.

PZD-BZ.254.35.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), określonego w art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie oczyszczenia nawierzchni chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Podłęże Szlacheckie – Truskolasy.

Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie oczyszczenia nawierzchni chodników dla pieszych na poniższych odcinkach:

a) Podłęże Szlacheckie – Przystajń, w km 37+200,00 do 38+800,00

w km 38+800,00 do 39+200,00

b) Przystajń, ul. Częstochowska w km 39+800,00 do 40+200,00

w km 40+800,00 do 41+600,00

w km 41+800,00 do 41+950,00

c) Panki, ul. Tysiąclecia w km 43+000,00 do 43+500,00

w km 43+800,00 do 44+300,00

w km 44+300,00 do 44+900,00

d) Truskolasy w km 49+400,00 do 49+800,00

w km 49+800,00 do 50+400,00

 

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robot zostały określone w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia ofert.

Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnej wiedzy do prawidłowego sporządzenia oferty.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

  • samochodem samowyładowczym lub innym środkiem transportowym 1 szt.

Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do
30.11.2016 r.

Forma płatności:

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana po wykonaniu zadania, na podstawie faktury VAT/rachunku w formie przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania od wykonawcy dokumentów rozliczeniowych.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Opis sposobu przygotowania oferty:

Do oferty należy załączyć oświadczenia, kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu
o załączony przedmiar robót.

Miejsce i termin składnia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 18.10.2016 r., do godz. 9.00
w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść:
Wykonanie oczyszczenia nawierzchni chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Podłęże Szlacheckie – Truskolasy. Nie otwierać przed dniem 18.10.2016 r., godz.. 9.00.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

 

_____________________

Kierownik Zamawiającego

PDFZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT.pdf (1,01MB)