Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice”.

Kłobuck, dnia 10.08.2016 r.

PZD-BZ.254.28.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), określonego w art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka
w m. Starokrzepice”.

Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem przedstawia: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Materiały są dostępne na stronie internetowej:

http://www.bip.klobuck.pl/3845/przetarg-nieograniczony-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2070-s-ul-rudnicka-w-m-starokrzepice.html

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

W postępowaniu przetargowym na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2070 S
ul. Rudnickiej w m. Starokrzepice wzięło udział siedmiu oferentów. Oferty zostały złożone
na następujące kwoty brutto:

 1. 506 856,18 zł,

 2. 522 000,00 zł,

 3. 614 510,09 zł,

 4. 620 579,71 zł,

 5. 451 280,74 zł,

 6. 498 497,34 zł,

 7. 469 956,56 zł.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 14 października 2016 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia
w przypadku:

 • wystąpienia robót gwarancyjnych,

 • wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych.

Forma płatności:

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana w formie bezgotówkowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania od wykonawcy rachunku lub faktury VAT.

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie najniższą ceną. Zaoferowana cena za wykonanie zamówienia będzie stanowić cenę ryczałtową i obejmować wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego będzie stała i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, spowodowanego ewentualnym wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

Miejsce i termin składnia ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, do dn. 17.08.2016 r. do godz. 9.00.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie
z napisem nie otwierać przed: 17.08.2016 r. Na kopercie zamieścić nazwą zadania: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka
w m. Starokrzepice.

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Do oferty należy załączyć wypełnione oświadczenia stanowiące załącznik
do niniejszego zaproszenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzję o posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne zaświadczenie
z Okręgowej Izby Inżynierów, Wpis CEiDG oraz wykaz co najmniej trzech wykonanych usług w zakresie sprawowania nadzoru nad robotami drogowymi przez osobę wskazaną jako inspektora.

 

Dodatkowe informacje:

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

 

 

______________________

Kierownik Zamawiającego

DOCProjekt umowy.doc (51,00KB)

PDFZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT.pdf (776,87KB)

DOCZestawienie załączników.doc (37,00KB)