Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Kłobuck, dnia 24.03.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

 

Sprzedaży drewna w drodze publicznego ogłoszenia dokonuje się na podstawie Zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z dnia 22.02.2016 r. w sprawie regulaminu sprzedaży drewna pozyskanego z dróg powiatowych i wojewódzkich

 

 

 

Nazwa i siedziba jednostki

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

tel. 34 319-82-50

e-mail:

 

 

Przedmiot sprzedaży

 

Drewno dłużycowe wyszczególnione poniżej:

 

Lp.

Gatunek drewna

Objętość drewna /m3/

1

Klon

13,70

2

Jesion

11,34

3

Modrzew

0,21

4

Osika

3,22

5

Brzoza

2,86

6

Topola

37,52

7

Dąb

5,40

8

Grusza

1,04

9

Jarzębina

0,47

10

Lipa

11,15

11

Wierzba

0,96

12

Sosna

1,28

13

Olcha

0,89

RAZEM

90,04

 

Uwaga: drewno nie jest posegregowane wg poszczególnych gatunków.

Miejsce, w którym można obejrzeć drewno

 

Drewno złożone jest w stosy przy drodze powiatowej nr 2057 S relacji Truskolasy – Piła
w m. Kuleje, gm. Wręczyca Wielka.

 

Cena wywoławcza

 

9 179,64 zł netto

/słownie: dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć i 64/100 złotych/

 

Wadium

 

Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 458,98 zł na konto bankowe Bank Spółdzielczy Kłobuck nr 13 8248 0002 2001 0000 0316 0003 do dnia 08.04.2016 r.,
z dopiskiem „wadium - sprzedaż drewna”.

 

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu drewna. W przypadku oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg, uchyli
się od zawarcia umowy.

 

Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie na sekretariacie
(pok. nr 2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19, w terminie do dnia

11.04.2016 r. do godz. 10.00. Na kopercie zamieścić dopisek „Sprzedaż drewna – nie otwierać przed 11.04.2016 r. do godz. 10.00.

 

Oferta powinna zawierać:

 

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem
  jest osoba prawna lub inny podmiot.

 2. Oferowaną cenę netto powiększoną o odpowiednią stawkę podatku vat oraz cenę brutto
  za łączną ilość drewna, tj. 90,04 m
  3.

 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży
  oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

 4. Podpisany i opieczętowany projekt umowy.

 5. Dokument wniesienia wadium.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

 

Złożone oferty zostaną otwarte dnia 11.04.2016 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej (pok. nr 6)
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

 

Termin związania ofertą

 

14 dni od daty upływu składania ofert

 

 

Informacje dodatkowe

 

 1. Sprzedający dokona sprzedaży drewna oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę
  w stosunku do ceny wywoławczej.

 

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy, przelewem na konto wskazane na fakturze.

 

 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy.

 

 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie przesłane do podmiotów biorących udział
  w przetargu.

 

 1. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór drewna z miejsca składowania własnym załadunkiem i środkiem transportowym, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu
  ze sprzedającym, na własny koszt i ryzyko.

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w pok. nr 5
  w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku lub pod numerem telefonu 34 319-82-50
  wew. 26.

 

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w okresie ogłoszenia przedmiotowego postępowania, zastrzega się możliwość zmian warunków przetargu. Każdorazowa zmiana warunków przetargu będzie opublikowana w BIP oraz wywieszona
  na tablicy ogłoszeń.

 

 1. W przypadku błędnie wskazanej w formularzu cenowym stawki podatku vat, cena netto zostanie powiększona o odpowiednią stawkę vat, a oferent zostanie powiadomiony
  o zaistniałym fakcie pisemnie.

 

Miejsce publikacji ogłoszenia

- http://bip.pzd.klobuck.pl,

- tablica ogłoszeń w PZD Kłobuck.

 

 

 

 

 

 

.....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

 

 

Ofertę zakupu drewna składa:

 

 

Nazwa oferenta: .....................................................................................................................................

 

Adres: ....................................................................................................................................................

 

Telefon/fax: ............................................................................................................................................

 

E-mail: ...................................................................................................................................................

 

NIP: ........................................................................................................................................................

 

REGON: ................................................................................................................................................

 

Cena netto za drewno /90,04 m3/: ........................................................................................................

 

stawka podatku vat: ................................................

 

cena brutto: ................................................

 

słownie: ........................................................................................................

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że:

 

 • zapoznałem się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży
  i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,

 • odbiorę drewno z miejsca składowania własnym załadunkiem i transportem na własny koszt i ryzyko.

 

Do oferty załączam:

- projekt umowy,

- dokument wniesienia wadium

 

 

.................................

/miejscowość i data/

 

...........................................

/podpis oferenta lub osoby uprawnionej

do reprezentowania podmiotu/

 

 

 

 

 

 

PDFdok_828.pdf
JPEG20160212_091654.jpeg
JPEG20160212_091657.jpeg
JPEG20160212_091709.jpeg
JPEG20160212_091713.jpeg
DOCPROJEKT UMOWY NA SPRZEDAŻ DREWNA.doc