Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

 

Kłobuck, dnia 29.01.2015 r.

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

 

PZD-BZ.254.6.2015

 

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), określonego w art. 4 pkt 8, z zastosowaniem trybu – przetarg

nieograniczony.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich,

administrowanych i  utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku".

 

Opis zamówienia:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konieczne do spełnienia przez

Wykonawcę, a  także sposób przygotowania oferty określone zostały w załączonej

Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia (SIWZ) i Załącznikach nr 1 i nr 1A do SIWZ.

Specyfikacja dostępna jest  w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg,

ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck i na stronie internetowej http://www.pzd.klobuck.pl

 

Termin realizacji zamówienia:

 

do 31.03.2015 r.

 

Forma płatności:

 

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktur VAT w formie przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania

od wykonawcy dokumentów rozliczeniowych.

 

Kryteria oceny ofert:

 

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składnia ofert:

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 09.02.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul.

Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

 

p.o. Dyrektor

/-/ Zbigniew Wydmuch