Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustawienie, utrzymanie i demnotaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego

nowa podstrona, dodana 2014-10-28

                                                                                                                                                                            

PZD-BZ.254.26.2014                                
                                                              ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), określonego w art. 4 pkt 8
 
Przedmiot zamówienia:

1.Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m,     D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 3 325 m.
2.Utrzymanie zasłon, o których mowa w pkt. 1 – od dnia ustawienia do dnia demontażu.
3.Demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w  ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 3 325 m.

Opis zamówienia:

Technologia wykonania oraz szczegółowy zakres robót określony został w:
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
Przedmiarze robót,

stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.  

Termin realizacji zamówienia:

1.Ustawienie zasłon - do dnia 30.11.2014 r.
2.Demontaż zasłon – po sezonie zimowym, do dnia 30.04.2015 r.

Forma płatności:

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana po wykonaniu zadania – odrębnie  za ustawienie i odrębnie za demontaż zasłon, na podstawie faktur VAT w formie przelewu, w terminie 14 dni od daty otrzymania od wykonawcy dokumentów rozliczeniowych.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać akceptację warunków podanych w niniejszym zaproszeniu, cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) oraz kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót.
Dopuszcza się złożenie oferty na cały zakres zamówienia, tj ustawienie, utrzymanie  i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu wszystkich w/w dróg, tzn. D.W. Nr 491, D.W. Nr 492 i D.W. Nr 494, na łączną długość siatki: 7 075 m, bądź oferty częściowej – dotyczącej robót tylko w ciągu dróg: D.W. Nr 491 i D.W. Nr 492, na łączną długość siatki: 3 750 m, lub tylko w ciągu drogi D.W. Nr 494, na długość: 3 325 m.

Miejsce i termin składnia ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) do dnia 30.10.2014 r. do godz.13:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.Z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami częściowych zamówień, zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.  


                    
                        

                                  
                                   

 p.o. Dyrektor

/-/ Zbigniew Wydmuch

 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył                 
Zbigniew Wydmuch
Data wytworzenia: 2014-10-28