Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów Brzózki

Kłobuck, dnia 15.09.2014 r.

PZD-BZ.254.22.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie

Dróg w Kłobucku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000,00 Euro, Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie

oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji

pod nazwą:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów – Brzózki w km od 0+000 do

+400, od 1+700 do 2+353.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz

z kontrolowaniem rozliczenia prac podczas wykonywania robót budowlanych związanych

z zadanie m: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów – Brzózki w km od 0+000

do 1+400, od 1+700 do 2+353.

 

Dane podstawowe o inwestycji podlegającej nadzorowi oraz szczegółowe rozwiązania przedsięwzięcia przedstawia dokumentacja projektowa, będąca do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj w Powiatowym zarządzie Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19.

 

Wartość kosztorysowa inwestycji po przetargu 1 141 534,40 zł.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie najniższą ceną. Cena za wykonanie zamówienia

jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania

zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji

zamówienia. Cena za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest stała i nie ulega

zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania

zamówienia, spowodowanego ewentualnym wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych,

które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa, Projekt umowy.

 

3. Warunki wykonania zamówienia:

a) Termin wykonania zamówienia planowany jest na: 31 październik 2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru, czyli od dnia zawarcia umowy do zakończenia inwestycji.

b) Miejsce realizacji zamówienia: Popów, Brzózki – gm. Popów.

c) warunki płatności: rozliczenie nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT bądź rachunku, z terminem płatności 14 dni od daty wpływu faktury bądź rachunku do Zamawiającego.

d) w ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto.

 

 

4. Forma złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie

do dnia 17.09.2014 r. do godziny 9:00, na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19,

42-100 Kłobuck. Dopuszcza się przesłanie oferty faxem na nr fax 34 319 83 50.

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru wynikają z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Nadzór należy pełnić

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami

wiedzy technicznej.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie bądź

e-mailem o terminie podpisania umowy.

  

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zbigniew Wydmuch
Data wytworzenia: 2014-09-15