Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2043 S, ul. Szkolna w Kłobucku, Etap I

 

Kłobuck, dnia 11.09.2014 r.

PZD-BZ.254.21.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w

Kłobucku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro,

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty cenowej na

pełnienie  funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Remont

nawierzchni drogi  powiatowej Nr 2043 S – ul. Szkolna w Kłobucku – Etap I.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz

z kontrolowaniem rozliczenia prac podczas wykonywania robót budowlanych związanych z zadaniem:

Remont nawierzchni  drogi  powiatowej Nr 2043 S – ul. Szkolna w Kłobucku – Etap I.

 

Dane podstawowe o inwestycji podlegającej nadzorowi oraz szczegółowe rozwiązania przedsięwzięcia przedstawia dokumentacja projektowa załączona do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

Wartość kosztorysowa inwestycji po przetargu 840 041,70 zł.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie najniższą ceną. Cena za wykonanie zamówienia

jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego

wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do

realizacji zamówienia. Cena za  pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest stała i nie

ulega zmianie w trakcie realizacji umowy,  również w przypadku wydłużenia terminu wykonania

zamówienia, spowodowanego ewentualnym wydłużeniem  terminu wykonania robót budowlanych,

które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa, Projekt umowy.

 

3. Warunki wykonania zamówienia:

a) Termin wykonania zamówienia planowany jest na: 31 październik 2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru, czyli od dnia zawarcia umowy do zakończenia inwestycji.

b) Miejsce realizacji zamówienia: Kłobuck, ul. Szkolna.

c) warunki płatności: rozliczenie nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT bądź rachunku, z terminem płatności 14 dni od daty wpływu faktury bądź rachunku do Zamawiającego.

d) w ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto.

 

 

4. Forma złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie

do dnia  15.09.2014 r. do godziny 9:00, na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19,

42-100 KłobuckDopuszcza się przesłanie oferty faxem na nr fax 34 319 83 50.

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru wynikają z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą

Prawo budowlane,  obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie bądź

e-mailem o  terminie podpisania umowy.

   
 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zbigniew Wydmuch
Data wytworzenia: 2014-09-11