Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S, Rębielice Królewskie, ul. Górnik i ul. św. Wojciecha

 

Kłobuck, dnia 29.07.2014 r.

PZD-BZ.254.20.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w

Kłobucku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro,

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty cenowej na

pełnienie  funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa

drogi powiatowej Nr 2017 S – Rębielice Królewskie, ul. Górnik i ul. Św. Wojciecha.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z kontrolowaniem

rozliczenia prac podczas wykonywania robót budowlanych związanych z zadaniem: „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 2017 S – Rębielice Królewskie, ul. Górnik i ul. św. Wojciecha.

 

Dane podstawowe o inwestycji podlegającej nadzorowi oraz szczegółowe rozwiązania przedsięwzięcia przedstawia dokumentacja projektowa załączona do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

Wartość kosztorysowa inwestycji po przetargu 1 860 000,00 zł.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie najniższą ceną. Cena za wykonanie zamówienia

jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania 

zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji

zamówienia. Cena za pełnienie  funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie

w trakcie realizacji umowy,  również w  przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia,

spowodowanego ewentualnym wydłużeniem terminu  wykonania robót budowlanych, które będą

przedmiotem pełnienia nadzoru.

 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa, Projekt umowy.

 

3. Warunki wykonania zamówienia:

a) Termin wykonania zamówienia planowany jest na: 15 październik 2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru, czyli od dnia zawarcia umowy do zakończenia inwestycji.

b) Miejsce realizacji zamówienia: Rębielice Królewskie, ul. Górnik i ul. św. Wojciecha.

c) warunki płatności: rozliczenie nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT bądź rachunku, z terminem płatności 14 dni od daty wpływu faktury bądź rachunku do Zamawiającego.

d) w ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto.

 

 

4. Forma złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia

31.07.2013r. do godziny 11:00, na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100

Kłobuck.

Dopuszcza się przesłanie oferty faxem na nr fax 34 319 83 50.

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru wynikają z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą

Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie bądź

e-mailem o terminie podpisania umowy.

 

 

p.o. Dyrektor

 

/-/ Zbigniew Wydmuch

 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zbigniew Wydmuch
Data wytworzenia: 2014-07-29