Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492 i 494

nowa podstrona, dodana 2007-06-20

PZD-BZ-3450/35/2007

Kłobuck, 2007-06-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odnowę oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492 i 494”  na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Nr sprawy: PZD-BZ-3450/35/2007.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Ulica: Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

Strona WWW: www.pzd.klobuck.pl

E-mail: pzd2@wp.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

adres strony internetowej: www.pzd.klobuck.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłka za zaliczeniem pocztowym.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich Nr 491,492,494

Zakres: 1. Odnowa oznakowania poziomego- łącznie wszystkich linii: 9549,60 m2

 2. Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi: 1760 m2

 

Brak możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.32.21-4

Główny przedmiot            malowanie nawierzchni

             

 

                                               

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

  

6) Termin wykonania zamówienia:

data rozpoczęcia :06.07.2007  , termin wykonania zamówienia: 17.08.2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania:

1. wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności

2. wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne

Niespełnienie któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu skutkuje odrzuceniem oferty.

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium            Waga  

 

cena                             100     

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Ulica: Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

Pokój nr 1

do dnia 2007-06-29 do godz. 8:30

  11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.klobuck.pl

 12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Ulica: Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

Sala Konferencyjna

dnia 2007-06-29 o godz. 9:00.

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-07-29

                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

____________________________________

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Tadeusz Pułkainformację wytworzył(a): Iwona Chłąd
za treść odpowiada: Iwona Chłąd
data wytworzenia: 20.06.2007 r.