Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

nowa podstrona, dodana 2010-07-06

 

 

UCHWAŁA Nr 277/XXXVI/2010

Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 28 czerwca 2010 rok

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg

w Kłobucku

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 105 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

 

 

uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1.

W Statucie Powiatowego Zarządu Powiatowego w Kłobucku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 371/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku wprowadza się zmianę polegająca na tym że § 1 otrzymuje brzmienie :

 

„ § 1. Podstawą działania Powiatowego zarządu Dróg w Kłobucku, zwanego dalej Powiatowym Zarządem Dróg, są w szczególności następujące akty prawne :

 

1/ ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

2/ ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów  administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.);

3/ ustawa z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

4/ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

5/ ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2010r. Nr 80, poz. 526);

6/ ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. Zm.);

7/ Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251 z póżn. zm.);

8/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);

9/ ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);

10/ ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

11/ ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

12/ oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego zarządu Dróg w Kłobucku.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Starostwo Powiatowe Kłobuck
Data wytworzenia: 2010-06-28