Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z drogą

Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej
z drogą:
 

Opis sprawy/zadania

Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany wniosek (druk wniosku w załączniku).

2. Kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu z naniesioną lokalizacją infrastruktury.

3. Mapa orientacyjna.

4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w imieniu Inwestora występuje Pełnomocnik wraz z dokumentem stwierdzającym polecenie zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki mapowe należy dostarczyć w 2-ch kompletach.

Formularze/wnioski do pobrania

Wzór wniosku do pobrania w załączeniu lub w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

Miejsce składania dokumentów

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.

Termin załatwienia sprawy

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w terminie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania a w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 KPA).

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na rachunek Urzędu Mieskiego w Kłobucku nr
39 8248 0002 1000 0000 0361 0001.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 - z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Na Postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego postanowienia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 319 82 50 wew. 25

ODToświadczenie ws. załączonej do wnioku opłaty za pełnomocnictwo- wzór ogólny.odt (12,58KB)
ODTwniosek-o-uzgodnienie-lokalizacji-urzadzen-infrstruktury z RODO.odt (23,61KB)
 

 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Konrad Puchała
Data wytworzenia: 03.12.2012 r.