Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgoda na budowę/ przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

nowa podstrona, dodana 2007-10-16

Uzgodnienie lokalizacji/ przebudowy zjazdu z drogi powiatowej: 

Opis sprawy/ zadania

Uzgodnienie  lokalizacji/ przebudowy zjazdu z drogi powiatowej

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony i podpisany wniosek (druk wniosku w załączniku);
  2. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
  3. kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno- wysokościowej) dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich;
  4. projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi;
  5. kopia decyzji o warunkach zabudowy terenu (o ile jest wymagana).

Formularze/ wnioski do pobrania

wzór wniosku do pobrania w załączeniu lub w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg  w  Kłobucku

Miejsce składania dokumentów

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19,
42- 100 Kłobuck

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego w wysokości 82,00  zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia. W przypadku nie wydania zezwolenia wniesiona opłata podlega zwrotowi na wniosek.

Nie podlega opłacie skarbowej budowa lub przebudowa zjazdu związana z budownictwem mieszkaniowym.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł    ( z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej ).

Powyższe opłaty skarbowe należy wnosić  na rachunek Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115- tekst jednolity z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Tryb odwoławczy Od Decyzji służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 034/ 319 82 50 wew. 25

 

ODToświadczenie ws. załączonej do wnioku opłaty za pełnomocnictwo- wzór ogólny.odt (12,58KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.doc (31,00KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.pdf (162,32KB)
 


 

Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
Data wytworzenia: 16.10.2007 r.