Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi powiatowej
Uzgodnienie lokalizacji grodzenia działki od strony drogi powiatowej:

 

Opis sprawy/zadania

Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi powiatowej.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany wniosek (druk wniosku w załączniku).

2. Kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu, zawierająca informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich z zaznaczoną lokalizacją ogrodzenia.

3. Kopia mapy ewidencyjnej.

4. Mapa orientacyjna z zaznaczoną lokalizacją działki, na której planuje się wykonać ogrodzenie.

5. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w imieniu Inwestora występuje Pełnomocnik wraz z dokumentem stwierdzającym polecenie zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki mapowe należy dostarczyć w 2-ch kompletach.

Formularze/wnioski do pobrania

Wzór wniosku do pobrania w załączeniu lub w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg  w  Kłobucku.

Miejsce składania dokumentów

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck .

Termin załatwienia sprawy

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż  w terminie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania a w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania  odwołania. (art. 35 KPA).

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wniesiona na rachunek Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 - z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Na Postanowienie  przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego postanowienia.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 034/ 319 82 50 wew. 25

 

ODToświadczenie ws. załączonej do wnioku opłaty za pełnomocnictwo- wzór ogólny.odt (12,58KB)
DOCwniosek-o-uzgodnienie-lokalizacji-przebudowy-ogrodzenia.doc (23,50KB)
 

Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
Data wytworzenia: 16.10.2007 r.