Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK43 -Brzezinki- Wilkowiecko- Danków

nowa podstrona, dodana 2011-07-13
logo UE z napisem.jpeg
 

 

Tytuł projektu:

Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów - DK43 -Brzezinki – Wilkowiecko – Danków

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.Nazwa Programu Operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

2.Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego

Transport

 

3.Nazwa i numer Działania:

Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

 

4.Nazwa i numer Poddziałania:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

 

5.Typy Projektów:

-Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie kwalifikujacych się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1. i dróg gminnych, [23]

 

6.Ścieżka wyboru projektów:

Programy Rozwoju Subregionów

 

7. Całkowita wartość projektu:

2 573 283,96 PLN

 

8. Całkowite wydatki kwalifikacyjne:

2 177 708,79 PLN

 

9. Procent dofinansowania:

28%

 

10. Kwota dofinansowania:

609 758,46 PLN

 

11. Wkład własny beneficjenta:

1 567 950,33 PLN

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu była przebudowa 3 odcinków dróg powiatowych nr 2040 S oraz 2016 S o łącznej dł.6,34 km na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Inwestycja przebiega w następujących odcinkach:

-Odcinek 1 – DP 2040 S, przebudowa na odcinku Waleńczów – Złochowice, od skrzyżowania z DK 43 do km 2,2+15,5,

-Odcinek 2 – DP 2016 S, przebudowa na odcinku Wilkowiecko – Rębielice Królewskie, od km 1,8+00,00 do km 3,8+50,00,

-Odcinek 3– DP 2016 S, przebudowa na odcinku Rębielice Królewskie – Danków,

od km 2,0+77,00.

Zrealizowane założenia:

-udostępnienie komunikacyjne miejscowości oddalonych od DK –43,

-skrócenie czasu przejazdu na wybranych odcinkach,

-poprawa bezpieczeństwa ruchu na wybranych odcinkach,

-zwiększenie nośności drogi.

 

Opis stanu drogi przed przebudową oraz uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Stan techniczny analizowanych odcinków dróg powiatowych był zły ze względu na występujące w ich powierzchni ubytki oraz nierówności, a także źle funkcjonujący system odwodnienia. Konieczność prowadzenia częstych remontów powodowała wzrost kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. W związku ze złym stanem technicznym dróg jakość komunikacji na tym odcinku nie spełniałą oczekiwań użytkowników drogi i powodowała wiele problemów. Realizacja projektu przyczyniła się do udostępnienia komunikacyjnego miejscowości oddalonych od DK – 43. Przed przebudową omawiane odcinki dróg były poważnie zdegradowane i wymuszały na użytkownikach stałą uwagę , a także powodowały zbędne koszty napraw. Sytuacja taka prowadziła do niedrożności układu drogowego Powiatu Kłobuckiego.

Efektem wykonania nowej nawierzchni jest skrócenie czasu podróży, m.in. dzięki możliwości zwiększenia prędkości przejazdu. Wzrost prędkości pojazdów ( zwłaszcza ciężarowych) ograniczło ryzyko uszkodzenia nawierzchni z powodu obciążenia. Realizacja wnioskowanego projektu wyeliminowało także problemy związane z niekorzystnym oddziaływaniem pojazdów poruszających się po nierównej nawierzchni na środowisko naturalne.

Nowa nawierzchnia wpłynęła pozytywnie na zmniejszenie poziomu emitowanego hałasu, z kolei większa płynność ruchu pojazdów po przebudowanym odcinku przyczyniła się do ograniczenia emisji spalin. Rozdział ruchu pieszego i kołowego poprawił bezpieczeństwo poruszających się po omawianym odcinku drogi.

Zaniechanie realizacji wnioskowanego projektu przyczyniłoby się do dalszego nasilenia występujących problemów, co niekorzystnie wpłynęłoby na jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną obszaru realizacji projektu.

 

Zakres przebudowy obejmował:

-wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej ( odcinek 1,2,3 w części wykonane)

-wyrównanie nawierzchni ( odcinek 1,2,3 )

-poszerzenie istniejącej nawierzchni (odcinek 1-w części wykonane)

-miejscowe wypełnienie fragmentów nawierzchni (odcinek 1)

-wykonanie nowej nawierzchni( odcinek 1,2,3 )

-wykonanie zjazdów indywidualnych w zakresie pasa drogowego (odcinek 1,2,3 )

-podniesienie nośności ( odcinek 1,2,3 )

W wyniku realizacji projektu otrzymane zostały  produkty:

-Długość przebudowanych dróg powiatowych: 6,34 km

-Długość przebudowanych utwardzonych poboczy: 6,34 km 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:

-Oszczędność czasu w przewozach towarowych: 103 415 PLN/rok

-Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich: 196 567 PLN/rok

-Nośność przebudowanego obiekty ( droga): 80 Kn/oś ( na wszystkich odcinkach drogi nośność zostanie podniesiona o 10 kN/oś )

Wykonalność instytucjonalna projektu:

Beneficjentem końcowym jest Powiat Kłobucki reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)