Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku DW 494 -Przystajń -Węzina -Górki- Ługi Radły

nowa podstrona, dodana 2011-06-16
logo UE z napisem.jpeg
 

 

Tytuł projektu

Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku DW 494 –Przystajń –Węzina –Górki- Ługi Radły

INFORMACJE OGÓLNE

1.Nazwa Programu Operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2.Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego

Transport

3.Nazwa i numer Działania

Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

4.Nazwa i numer Poddziałania

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

5.Typy Projektów:

-Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1. i dróg gminnych, [23]

Kategoria dominujaca [0]

6.Ścieżka wyboru projektów:

Programy Rozwoju Subregionów

 

 

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Nr 2052 S o dł.5,25 km na terenie Powiatu Kłobuckiego. Inwestycja przebiega w pasie drogowym DP 2052 S od km. 0+000 do km. 5,2+50.00 na odcinku Przystajń – Ługi Radły.

W wyniku realizacji zadania nastąpiła poprawa stanu ciągu komunikacyjnego łączącego DW 494 z DK 11,  skróceniu uległ czas przejazdu na wybranym odcinku,  poprawie uległ stan bezpieczeństwa ruchu na wybranym odcinku,  nastapiło zwiększenie nośności drogi /dostosowanie jej do obciążeń/.

Realizacja zadania objęła ciąg komunikacyjny łączący DW 494 z drogą DK 11 na terenie Powiatu Lublinieckiego, zapewni mieszkańcom Gminy Przystajń również bezpieczny dostęp do sieci wyższego rzędu.

 

Stan techniczny tego odcinka drogi powiatowej był zły ze względu na występujące w jej powierzchni ubytki oraz nierówności, a także źle funkcjonujący system odwodnienia. Konieczność prowadzenia częstych remontów powodowała wzrost kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem drogi. W związku ze złym stanem technicznym drogi jakość komunikacji na tym odcinku nie spełniała oczekiwań użytkowników drogi i powodowała wiele problemów.Przed przebudową omawiany odcinek drogowy był poważnie zdegradowany i wymuszał na użytkownikach stałą uwagę, a także powodował zbędne koszty napraw. Sytuacja taka prowadziła do niedrożności układu drogowego Powiatu Kłobuckiego. Realizacja wnioskowanego projektu wyeliminowała także problemy związane z niekorzystnym oddziaływaniem pojazdów poruszających się po nierównej nawierzchni ma środowisko naturalne. Nowa nawierzchnia wpłynęła pozytywnie na zmniejszenie poziomu emitowanego hałasu , z kolei większa płynność ruchu pojazdów po przebudowanym odcinku przyczyniła się do ograniczenia emisji spalin.  Poprawiło się bezpieczeństwo pieszych i ruchu kołowego po omawianym odcinku drogi. Zaniechanie realizacji wnioskowanego projektu przyczyniłoby się do dalszego nasilenia występujących problemów, co niekorzystnie wpłynęło by na jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną obszaru realizacji projektu.

 

W wyniku realizacji projektu otrzymano nastęępujące produkty:

-Długość przebudowanych dróg powiatowych: 5,25 km

-Długość przebudowanych i utrwardzonych poboczy: 5,15 km

 

Realzacja projektu doproadziłą do osiągnięcia następujących rezultatów:

-Skrócenie czasu przejazdu samochodów osobowych o 2,5 min.

-Skrócenie czasu przejazdu samochodów ciężaowych o 1,75 min.

-Nośność przebudowango obiektu ( drogi,mostu) – droga: 80 kN/oś

 

Beneficjentem końcowym projektu jest Powiat Kłobcki reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
Data wytworzenia: 2011-06-16