Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z Powiatem Oleskim

nowa podstrona, dodana 2011-06-10

  logo UE z napisem.jpeg

 

 

PROJEKT PN.: 

 

"Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie- Zbrojewsko- Zajączki- Krzepice- DK 43- Starokrzepice- granica z Powiatem Oleskim"

 

  

INFORMACJE OGÓLNE

1.Nazwa Programu Operacyjnego

Regionalne Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2. Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego

Transport

3 .  Nazwa i numer Działania

Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

4. Nazwa i numer Poddziałania

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

5. Ścieżka wyboru Projektów

Programy Rozwoju Subregionów

 

6. Całkowita wartość projektu- wydatki kwalifikowalne

3 029 582,70 zł

7. Procent dofinansowania

77,87%

8. Kwota dofinansowania

2 359 136,04 zł

9. Wkład własny  beneficjenta

670 446,66 zł
 

Opis projektu

Projekt został zakończony w 2010 roku.

Przedmiotem projektu była przebudowa 3 odcinków dróg powiatowych nr 2002 S oraz 2071 S o łącznej dł.9 km na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Inwestycja przebiega w następujących odcinkach:

-Odcinek 1: DP 2002 S, Lipie- Zbrojewsko od km 0,0+00,00 do km 3,2+20,70

-Odcinek 2: DP 2002 S, DK43 –Zajączki od skrzyżowania z DK 43 DO KM 2.4+76,00  

-Odcinek 3: DP 2071 S, Krzepice- Starokrzepice od km 0,0+ 00.00 do km 3,4+55,00  

Realizowane założenia:  

-udostępnienie komunikacyjne zabytkowych obiektów i atrakcyjnych turystycznie lokalizacji w miejscowości Lipie i Krzepice  

-skrócenie czasu przejazdu na wybranych odcinkach  

-poprawa bezpieczeństwa ruchu na wybranych odcinkach  

-zwiększenie drogi, dostosowanie jej stosownie do obciążenia 

Opis stanu drogi przed rozpoczęciem inwestycji oraz uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

 Stan techniczny analizowanych odcinków dróg powiatowych był zły ze względu na występujące w ich powierzchni ubytki oraz nierówności, a także źle funkcjonujący system odwodnienia. Konieczność prowadzenia częstych remontów powodowała wzrost kosztów związanych z bieżących utrzymaniem dróg.  W związku za złym stanem technicznym dróg jakość komunikacji na tym odcinku nie spełniała oczekiwań użytkowników drogi i powodowała wiele problemów.

Realizacja projektu umożliwiła dojazd do zabytkowych obiektów i atrakcyjnie turystycznie lokalizacji w okolicach miejscowości Lipie i Krzepice. Przed przebudową odcinki drogi wymagały poważnego ograniczania prędkości , były niebezpieczne dla poruszających się pojazdów, i wymuszały na użytkownikach stałą uwagę, a także powodowały zbędne koszty napraw. Sytuacja taka prowadziła do niedrożności układu drogowego Powiatu Kłobuckiego.

Drogi powiatowe wspomagające kluczową sieć dróg powiatu cechowała niską funkcjonalność i parametry techniczne, co prowadziło do powstania następujących problemów:  

-wydłużony czas przejazdu omawianymi odcinkami drogi  

-pogorszone warunki bezpieczeństwa poruszających się po drodze  

-zbyt niska nośność dróg, niedostosowana do przenoszonych obciążeń  

-konieczność ponoszenia zwiększonych nakładów na utrzymanie bieżące i remonty nawierzchni.  

Przyczyny niezadowalającego stanu dróg upatrywać należało w technologii w jakiej zostały wykonane. Efektem wykonania nowej nawierzchni jest skrócenie czasu podróży m.in. dzięki możliwości zwiększenia prędkości przejazdu pojazdów (zwłaszcza ciężarowych ) ograniczyło ryzyko uszkodzenia nawierzchni z powodu obciążenia. Problem gromadzenia się wody w ubytkach jezdni przyczynił się do destrukcji nawierzchni, szczególnie o okresie zimowym.  

Realizacja wnioskowanego projektu wyeliminowała także problemy związane z niekorzystnym oddziaływaniem pojazdów poruszających się po nierównej nawierzchni na środowisko naturalne. Nowa nawierzchnia wpłynęła pozytywnie na zwiększenie poziomu emitowanego hałasu, z kolei większa płynność ruchu pojazdów po przebudowanym odcinku przyczyniła się do ograniczenia emisji spalin.  

Zaniechanie realizacji wnioskowanego projektu przyczyniłoby się do dalszego nasilenia występujących problemów, co niekorzystnie wpłynęłoby na jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną obszaru realizacji projektu.  

Zakres przebudowy obejmował:  

-wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej ( odcinek 1,2,3)  

-wyrównanie nawierzchni ( odcinek 1,2,3)  

-wykonanie nowej nawierzchni (odcinek 1,2,3)  

-odtworzenie nawierzchni mostu ( odcinek 1,3)  

-miejscowe naprawienie fragmentów nawierzchni ( odcinek 3)  

-odtworzenie nawierzchni mostu ( odcinek 3)  

-wykonanie zjazdów indywidualnych w pasie drogowym ( odcinek 1,2,3)  

-poprawa stanu nawierzchni chodników ( odcinek 1)  

-poszerzenie jezdni ( odcinek 2)  

-podniesienie nośności drogi ( odcinek 1,2,3)    

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:  

-Długość przebudowanych dróg powiatowych: 9,15 km  

-Długość przebudowanych utwardzonych poboczy: 9,15 km

   

Beneficjentem końcowym projektu jest Powiat Kłobucki reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku. Powiat

Kłobucki występował w roli Zamawiającego i pozostaje właścicielem majątku powstałego  w ramach projektu.

  

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
Data wytworzenia: 10.06.2011 r.