Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku granica z powiatem pajęczańskim- Więcki- Wąsosz

nowa podstrona, dodana 2011-05-30
   logo UE z napisem.jpeg                                                             

 

  Nazwa projektu:

"Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku granica z powiatem pajęczańskim- Więcki- Wąsosz"

 

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013

Priorytet: 7. Transport

Nazwa i numer Działania: 7.1.  Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Nazwa i numer Poddziałania: 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Ścieżka wyboru projektu: Programy Rozwoju Subregionów

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 240 484,81 zł

Kwota dofinansowania: 1 039 774,36 zł

Poziom dofinansowania: 83,82 %

Wkład własny beneficjenta: 200 710,45 zł

 

Opis projektu

Przebudowany odcinek drogi powiatowej stanowi ważny element układu komunikacyjnego Powiatu Kłobuckiego.

Droga powiatowa nr 2029 S umożliwia połączenie z drogą wojewódzką DW 491 (Częstochowa- Radomsko)

i pozwala na   regulację ruchu lokalnego (w tym również turystycznego). Stan techniczny tego odcinka był zły

ze względu na występujące w drodze ubytki oraz nierówności, a także źle funkcjonujący system odwodnienia.

Konieczność prowadzenia częstych remontów powodowała wzrost kosztów związanych z bieżącym

utrzymaniem drogi. W związku ze złym stanem technicznym drogi oraz technologią w jakiej była wykonana,

jakość komunikacji na tym odcinku nie spełniała oczekiwań użytkowników drogi i powodowała wiele problemów,

min.:

- wydłużony czas przejazdu omawianym odcinkiem drogi;

- pogorszone warunki bezpieczeństwa poruszających się po drodze;

- zbyt niska nośność drogi niedostosowana do przenoszonych obciążeń;

- konieczność ponoszenia zwiększonych nakładów na utrzymanie bieżące i remonty nawierzchni.

Zaniechanie realizacji projektu przyczyniłoby się do dalszego nasilenia występujących problemów, co

niekorzystnie wpłynęłoby na jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną realizacji projektu.

 

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 2029 S na odcinku granica z powiatem

pajęczańskim- Więcki- Wąsosz w km. 4+121 do 7+042 (odcinek w całości położony na terenie gminy Popów)

wraz z wykonaniem odwodnienia oraz obustronnego utwardzenia pobocza, regulacją nawierzchni do istniejących

(używanych) zjazdów na pola, utwardzeniem miejsc oczekiwań w rejonie 2 przystanków autobusowych oraz

wykonaniem w rejonie istniejącego przepustu obustronnych barier typu "U-14a". Przebudowa drogi realizowana

była w szerokościach istniejącego pasa drogowego.

Realizacja zakresu rzeczowego projektu została zakończona 30.07.2010 r.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące cele:

- poprawa stanu nawierzchni drogi nr 2029 S do klasy SOSN-A;

- poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu;

- obniżenie kosztów transportu;

- wzrost przepustowości drogi powiatowej;

- obniżenie kosztów utrzymania przedmiotowej infrastruktury w perspektywie długookresowej.

Oprócz w/w celów można również wymienić niemierzalne korzyści w postaci:

- poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza;

- poprawy estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne.

 

Beneficjentem końcowym projektu jest Powiat Kłobucki reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg

w Kłobucku. Powiat Kłobucki występował w roli Zamawiającego i pozostaje właścicielem majątku powstałego

w ramach projektu.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Walaszczyk
Data wprowadzenia: 2011-05-30