Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009

nowa podstrona, dodana 2008-11-04

PZD-BZ-3450/56/2008

Kłobuck, 2008-11-04

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZD-BZ-3450/56/2008. Nazwa zadania:  zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2008/2009

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z faktem , iż Zamawiający uwzględnił pismo jednego z uczestników postępowania przetargowego   z dnia 21.10.2008 r.  nazwane "Protestem" a które to pismo nie nosiło oznak protestu , tzn. ww. pismo nie wskazywało oprotestowanej czynności ani też zaniechania zamawiającego w związku z przeprowadzonym postępowaniem jak również nie zawierało zwięzłego przytoczenia zarzytów wobec Zamawiającego / zarzuty w związku z treścią SIWZ należało  wnieść  w terminie zgodnie z art. 180 ust. 3 pkt  - Pzp - Dz.U.z 2007  Nr 223 poz. 1655 - z późn. zm./ co skutkowało wezwaniem  oferentów do złożenia wyjaśnienia odnośnie oświadczenia złożonego na dzień przetargu oraz dopuszczeniem do dostarczenia dodatkowych dokumentów nie przewidzianych w SIWZ , a tym samym  do  zmiany  warunków  udziału w przedmiotowym postępowaniu. Zważywszy , że  zmiana warunków udziału w postępowaniu jest niedozwolona, wystąpienie w przedmiotowym postępowaniu powyższej wady skutkuje koniecznością jego unieważnienia, bez względu na fakt złożenia  czy też niezłożenia dodatkowych dokumentów.

Reasumując, z uwagi na opisane wyżej przyczyny formalne istnieje niemożność prawna osiągnięcia celu w przedmiotowym postępowaniu, co uzasadnia brak możliwości zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego , a tym samym jego unieważnienie.  

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 7) - ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 223 z 2007 r poz 1655 - z późn. zm/

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

____________________________

Kierownik Zamawiającego

Tadeusz Pułka

 

 

Podmiot udostępniający: Iwona Chłąd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 04.11.2008 r.