Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokli użytkowych usytuowanych w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Przystajni.

nowa podstrona, dodana 2010-05-25

 

                                                            Kłobuck, dnia 25.05.2010 r.
 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
OGŁASZA
przetarg nieograniczony, ofertowy na najem:
 
1. lokali użytkowych o pow. 23,52 m2 oraz 12,25 m2 z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 
2. lokalu użytkowego o pow. 63,0 m2 wraz z powierzchnią użytkową 500 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową.
 
Lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem na rzecz najemcy są usytuowane w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, przy ul. Targowej 18. Wynajmujący na podstawie Decyzji Nr 371/2004 Zarządu Powiatu w Kłobucku, z dnia 22 kwietnia 2004r., jest trwałym zarządcą nieruchomości położonej w Przystajni przy ul. Targowej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr.: 209/27, 210/30 o pow. 1.5460 ha.
 
Lokale użytkowe wymienione w pozycji 1 przeznacza się do oddania w najem na okres 6 lat. Okres najmu lokalu użytkowego z pozycji 2 wynosi 3 lata.
 
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za 1 m2 najmu lokali użytkowych o powierzchni 23,52 m2, 12,25 m2 oraz 63,0 m2 wynosi 13,50 zł brutto. W cenę 1m2 wliczono koszty mediów.
 
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za 1 m2 najmu powierzchni użytkowej - 500 m2 którą oddaje się w najem wraz z lokalem użytkowym o pow. 63,0 m2 wynosi 0,25 zł brutto.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty.
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck – w pokoju nr 3.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2010 r. o godz. 14.00.
 
Na kopercie należy zamieścić opis o następującej treści: „Dotyczy przetargu nieograniczonego ofertowego na najem powierzchni użytkowej (wpisać powierzchnię lokalu) w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni przy ul. Targowej 18.
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oferowaną cenę brutto za 1 m2.
 
Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie zainteresowanego najmem, że akceptuje warunki umowy najmu – załącznik nr 1 do ogłoszenia
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010 r. o godz. 10.00
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck – w sali konferencyjnej.
 
Przetarg odbędzie się w drodze wyboru najemcy, który zaoferuje najkorzystniejszą stawkę miesięcznego czynszu najmu za 1 m2, dla wyżej opisanych powierzchni użytkowych.
 
W wyniku wpłynięcia tylko jednej oferty spełniającej warunki określone w ogłoszeniu, przetarg uznaje się za ważny.
 
Ogłoszenie o przetargu wraz z projektem umowy oraz oświadczeniem zainteresowanego najmem jest na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, na tablicy ogłoszeń Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni oraz opublikowane na stronie internetowej: www.pzd.klobuck.pl.
 
Wydanie przedmiotu najmu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, spisanym po dacie zawarcia umowy najmu.
 
Informacja o wyborze oferty zostanie wysłana do wszystkich uczestników przetargu, oraz opublikowania na tablicy ogłoszeń PZD i na stronie internetowej.
 
Powiatowy Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania tej samej kwoty czynszu za 1m2 najmu, prawo do odstąpienia od przetargu w każdym czasie oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
W załączeniu:
-         oświadczenie zainteresowanego najmem,
-         projekt umowy najmu.
 
  

Podmiot udostępniający: PZD Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Konrad Puchała
Data wytworzenia: 2010-05-25