Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odnowa oznakowania poziomego- drogi wojewódzkiej Nr 491,492,494

nowa podstrona, dodana 2010-05-19

                                                                                                Kłobuck, dnia 17 maja 2010 r.

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: odnowę oznakowania poziomego – drogi wojewódzkiej Nr 491,492,494

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku informuje iż w dniu 17 maja 2010 r. wpłynęły do Zamawiającego  następujące pytania:

 

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie na przedmiotowym zamówieniu  „ punktowych elementów odblaskowych (PEO) najazdowych osadzonych w granicach z trzpieniem klejonym” w związku z tym:

a) Czy Zamawiający ma na myśli zastosowanie specjalnych PEO, odpornych na pracę pługów podczas Akcji zimowej, tzn. w obudowie metalowej i specjalnie osadzonych poniżej powierzchni jezdni? Jednoznacznie określenie rodzaju PEO ze strony Zamawiającego jest niezbędne celem dokonania prawidłowej kalkulacji ceny jednostkowej, gdyż cena takiego PEO jest kilkukrotnie wyższa od jednostkowej ceny montażu standardowego PEO.

b) Czy oferent powinien, w przypadku montażu specjalnych PEO, założyć w cenie jednostkowej koszt jednostkowy frezowania nawierzchni w celu osadzenia PEO poniżej powierzchni jezdni?

 

2. Czy Kosztorys ofertowy, który ma być załączony do oferty, może być sporządzony wg własnego wzoru czy wg Przedmiaru? Czy wystarczy w sporządzonym kosztorysie ofertowym wykazać zakres prac zgodnie z „ Zakresem prac do wykonania” przedstawionym w „OGÓLNEJ CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU” czy musi on zawierać szczegółowo wszystkie pozycje (15 pozycji) przedstawione w Przedmiarze? Jednoznaczne określenie powyższego ze strony Zamawiającego jest niezbędne celem dokonania prawidłowej kalkulacji ceny zamówienia. Bez doprecyzowania tego problemu może dojść do niezgodnych z ustawą Pzp sytuacji, gdzie jeden z uczestników postępowania może zaoferować wykonanie zamówienia w rażąco niskiej cenie, co jest niezgodne z ustawą Pzp.

 

3. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w zakresie „ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków” a ponadto nie wymaga załączenia nawet wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorstw. Nie należy wykazać się również żadnym doświadczeniem, co w przypadku dość dużej wartości zamówienia publicznego jest rzadko praktykowane ze strony Zamawiających. Na jakiej zatem podstawie  Zamawiający dokona oceny ofert oferentów – metodą warunków granicznego – spełnienia /niespełnienia (pkt.3-7 rozdz. V SIWZ)?

 

4. Zamawiający stawia wysokie wymagania co do gwarancji na wykonane roboty (m.in. 24 miesiące na oznakowanie poziome cienkowarstwowe). W jaki sposób Zamawiający ma zamiar wyegzekwować gwarancje skoro nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

 

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 24 stycznia 2010 r. – Pzp . /Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm./ Zamawiający  informuje iż:

 

AD 1/ Zamawiający  przewiduje zamontowanie standardowych PEO.

 

AD 2/ Kosztorys ofertowy załączany do oferty  należy sporządzić wg. przedmiaru załączonego do SIWZ – zał. Nr  5

 

 

AD 3/   Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie  złożonych oświadczeń woli – zgodnie z zał. Nr 2 oraz z zał. Nr 3 do SIWZ

 

AD 4/ Wymienione w SIWZ gwarancje na wykonanie robót są zgodne z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zamawiający dokonuje kontroli w terenie odnośnie wykonania robót.

 

 

Zamawiający informuje iż specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót udostępniona  jest w siedzibie Zamawiającego.

 

Podmiot udostępniający: Pzd Kłobuck
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 17.05.2010 r.