Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 s Przystajń - Ługi Radły

nowa podstrona, dodana 2010-03-24

 

 

PZD-BZ-3450/10/2010

Kłobuck, 2010-03-24

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZD-BZ-3450/10/2010.

Nazwa zadania: „Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2052 S odcinek Przystajń – Ługi Radły”

 

Zamawiający informuje iż na ww. postępowanie wpłynęły następujące  zapytania:

 

1/ Czy mieszanka mineralno – asfaltowa /mma/ wbudowywana przy realizacji kontraktu musi być dopuszczona do obrotu w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych?

 

2/ Czy wytwórca mieszanki mineralno – asfaltowej /mma/ powinien wystawić deklarację zgodności w rozumieniu w/w ustawy o wyrobach budowlanych?

 

3/ Czy SIWZ przewiduje jednostkowe stosowanie wyrobu w stosunku do mieszanki mineralno – asfaltowej /mma/?

 

4/ Czy dopuszczalne jest odesłanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do podstaw oceny w postaci jedenastu norm PN skoro żadna z nich /imiennie wskazanych/ nie została wymieniona w zalecanych przez Ministra Infrastruktury Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych  WT – 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 – Warszawa 208 a w zbiorze imiennie zalecanych do zastosowania norm, norma podana w SIWZ od pozycją 10 w specyfikacji technicznej zamówienia w załączniku Nr 6 (-norma N – S- 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe , Nawierzchnie asfaltowe, Wymagania), według tychże zaleceń Ministra Infrastruktury została wycofana 29 maja 2008 r. Decyzją Prezesa PKN ze zbioru Polskich Norm?

 

5/ Proszę o podanie jakiej kategorii ruchu KR od 1 do 6 jest droga powiatowa Nr 2052 S odcinek Przystajń – Ługi Radły.

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego powyższe zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający odpowiada następująco:

 

AD1/ Tak

 

AD2/ Tak

 

AD3/ Tak

 

AD4/ Informujemy, że opracowana przez firmę projektową dokumentacja projektowa dla powyższego zadania wykonana została w maju 2008 r. w oparciu o aktualne na tamten czas Polskie Normy. Wskazana norma (N-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe . Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania) została wycofana Decyzją Prezesa PKN ze zbioru Polskich Norm po terminie przekazania przez firmę projektową  Zamawiającemu dokumentacji projektowej. W związku z powyższym uzasadniane jest odesłanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do podstawy oceny w postaci Polskich Norm, które były obowiązującymi w czasie opracowywania oraz przekazania przez firmę proj. Dokumentacji projektowej. Jednocześnie informujemy, że wykonawca jest odpowiedzialny za odniesienie się do obowiązujących aktualnie Wymagań Technicznych dotyczących „Nawierzchni asfaltowych na drogach publicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008” – Warszawa 2008; na etapie realizacji zadania.

 

AD5/ KR 3 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że zapytanie oraz odpowiedź na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje w istotny sposób modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

Tadeusz   Pułka

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

  

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 24.03.2010