Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prześwietlenie koron drzew w ciągach dróg wojewódzkich Nr 492 i 494

nowa podstrona, dodana 2006-11-03

PZD-BZ-3450/60/2006

Kłobuck, 2006-11-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prześwietlenie koron drzew  w ciągach dróg wojewódzkich Nr  492 i 494 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Nr sprawy: PZD-BZ-3450/60/2006.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

Strona WWW: www.pzd.klobuck.pl

E-mail: pzd@klobuck.pl

Godziny urzędowania poniedziałek - piątek

  od 7:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pzd.klobuck.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, wydruk ze strony internetowej lub za zaliczeniem pocztowym.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Montaż barier sprężystych  w ciągach dróg wojewódzkich Nr  492 i 494

Zakresy zamówienia:

                                  DW 492: 1475 szt

                                  DW 494: 460 szt + 11 usunięcie

Brak możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV: 45233141-9

 Główny przedmiot            roboty w zakresie konserwacji dróg                

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

  

6) Termin wykonania zamówienia:

8 grudnia 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2006 r. - Prawo zamówień publicznych

/Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz 177 - tekst jednolity z późn. zm./

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium            Waga  

 cena    100%  

10) miejsce i termin składania ofert:

   w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

Pokój nr 1

do dnia 2006-11-10 do godz. 8:30

11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.klobuck.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

Sala Konferencyjna

dnia 2006-11-10 o godz. 9:30.

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-11

                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

___________________________________

Tadeusz Pułka

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobuckuinformację wytworzył(a): Iwona Chłąd
za treść odpowiada: Iwona Chłąd
data wytworzenia: 03,11.2006 r.