Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż pomieszczenia magazynowego typu melamina

nowa podstrona, dodana 2007-02-08

                                                                                                                                                                                                Kłobuck, 06.02. 2007 r.

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Sprzedaż majątku ruchomego

 

Pomieszczenia magazynowego typu „melamina”

 

1/ Nazwa i siedziba jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

                                                       ul. Zamkowa 19

                                                       42-100 Kłobuck

 

2/ Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Powiatowego Zarządu Dróg

                                                   w Kłobucku;

                                                   Sala konferencyjna

 

3/ Termin przeprowadzenia przetargu: 26 lutego  2007 r. – godz. 9:00

 

4/ Miejsce  i termin , w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:                                             lokalizacja melaminy - na działce przy moście w m.        

                                                   Wąsosz

 

                                                    w dniach od 08.02.2007 r. do 23.02.2007 r.

                                                    w godz. od  7:00 do 15:00

 

5/ Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

 

Pomieszczenie magazynowe typu „melamina” – metalowa, ocieplona, instalacja elektryczna.

 

Wartość całego mienia to 1400,00 zł.

                                                   

6/ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w wysokości :

 

                70,00 zł

 

Wadium wnoszone jest przed terminem otwarcia ofert, tj. do dnia 23.02.2007 r.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, na następujące konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. , Ekspozytura w Kłobucku, nr konta: 36154010142001730904210007.

 

7/ a/ cena wywoławcza: 1400,00 zł

b/ wymagania , jakim powinna odpowiadać oferta: oferta pisemna powinna zawierać:

-         imię , nazwisko i adres lub nazwę / firmy/ i siedzibę oferenta;

-         oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

-         oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczona następująco:

  „Oferta na zakup pomieszczenia magazynowego ”

 

 

 Brak możliwości  składania ofert na poszczególne składniki majątku.

 

 

    c/ termin złożenia oferty: 26 luty  2007 r. do godz. 8:30

        miejsce złożenia: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

                                     ul. Zamkowa 19

                                     pokój nr 1

 

        okres związania ofertą: 15 dni

 

8/ Zastrzeżenie! Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

9/ Obwiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. /Dz.U. z 2004 r. nr 191 poz. 1957/ .

 

 

Tadeusz Pułka

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

                               

 

informację wytworzył(a): Iwona Chłąd
za treść odpowiada: Iwona Chłąd
data wytworzenia: 08.02.2007 r.