Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S anki - Koski

nowa podstrona, dodana 2011-01-04

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 111277-2009 z dnia 2009-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłobuck
Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki - Koski; Zakres robót: 1/ wyprofilowanie istniejącej nawierzchni na długości 1400 m; 2/ wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą tłucznia grubości 10 cm; 3/ warstwa ścieralna...
Termin składania ofert: 2009-08-05


Kłobuck: Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki - Koski
Numer ogłoszenia: 3501 - 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111277 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3198250, faks 034 3198350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki - Koski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2055 S Panki - Koski.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2009.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe LARIX, ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 335596,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 228530,40

·           Oferta z najniższą ceną: 228530,40 / Oferta z najwyższą ceną: 305076,13

·           Waluta: PLN.

 

  

Podmiot udostępniający: pzd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 4.01.2011