Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna, w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 S - uszkodzonych na skutek powodzi

nowa podstrona, dodana 2010-12-31

 

Kłobuck: Remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna, w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 S - uszkodzonych na skutek powodzi.
Numer ogłoszenia: 377779 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3198250, faks 034 3198350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna, w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 S - uszkodzonych na skutek powodzi..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna, w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 S - uszkodzonych na skutek powodzi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe REMOST, Podłęże Szlacheckie 74, 42-141 Przystajń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121385,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 145338,65

·           Oferta z najniższą ceną: 145338,65 / Oferta z najwyższą ceną: 145338,65

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ze względu na wyjątkową sytuację /klęska żywiołowa - powódź/, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, poprzez remont mostu oraz jezdni w m. Giętkowizna - czyli usunięcie wad i usterek oraz zabezpieczenie mostu przed dalszymi uszkodzeniami - a tym samym ochrona użytkowników drogi przed zagrażającymi niebezpieczeństwami /narażenie zdrowia i życia, uszkodzenia pojazdów/.

 

  

Podmiot udostępniający: pzd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Chłąd
Data wytworzenia: 31.12.2010